วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น. ดร.วิชาญ  อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง ลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางทรายตอนบน อันเนื่องมากจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร


วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น. ดร.วิชาญ  อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง ลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางทรายตอนบน อันเนื่องมากจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร  วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564     วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564 
เวลา 14.00 น. ดร.วิชาญ  อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง ลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางทรายตอนบน อันเนื่องมากจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร      โดยมีนายวิบูลย์ บุตตะพรม ประมงจังหวัดมุกดาหาร นางสาวปวีณา ผิวขำ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดมุกดาหาร นายอมรวิทย์ อ่อนจันทร์อม หัวหน้าด่านตรวจประมงมุกดาหาร พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมประมงให้การต้อนรับ พร้อมทั้งบรรยายสรุปผลการปฏิบัติราชการในภาพรวมของจังหวัดที่ผ่านมา 
       โดยโครงการดังกล่าว เป็นโครงการพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีความห่วงใยในชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎร พื้นที่ลุ่มน้ำห้วยทรายตอนบน อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร และได้พระราชทานพระราชดำริ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2537 เกี่ยวกับงานชลประทานไว้ว่า “เพื่อช่วยเหลือการเพาะปลูก และเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่เกษตรกร ควรร่วมมือกันดำเนินการให้เกิดการจัดการในรูปแบบเดียวกันกับสหกรณ์การเกษตรหุบกะพง ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี” ส่วนแนวทางการดำเนินงานด้านการประมง “ให้กรมประมงพิจราณาแนวทางส่งเสริมการเลี้ยงปลาแก่เกษตรกร ให้สอดคล้องกับการวางระบบไร่นาสวนผสมของกิจกรรมด้านการปลูกพืช รวมทั้งการเพิ่มผลผลิตปลาในแหล่งน้ำสาธารณะ และอ่างเก็บน้ำที่กำลังก่อสร้าง” นั้น
       ปัจจุบันโครงการฯ มีเป้าหมายผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 800,000 ตัว พร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมง เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ และพัฒนาการเพาะเลี้ยงให้แก่ราษฎร จำนวน 125 ราย พร้อมทั้งสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต เพื่อสนับสนุนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนในพื้นที่โครงการจำนวน 2 แห่ง 
       ในการนี้รองอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยข้าราชการและประชาชนในพื้นที่ร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงในอ่างเก็บน้ำห้วยตาเปอะ เพื่อเป็นการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำดังกล่าวต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  หน่วยงานกรมประมงในจังหวัดมุกดาหารได้ออกให้บริการคลินิกประมงในงานโครงการคลินิกเกษ...  121   วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 โครงการจิตอาสาหน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา กิจ...  108  การประเมินผลสัใฤทธิ์ของงาน (แบบฟอร์ม 5) 1/2566   90  ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผ...  80   วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกด...  79  จัดการฝึกอบรมโครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาและบริการกสิกรรม-ป่าไม้หนองเต่า สปป.ลาว ประ...  69  ประชุมขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (FC : Fisheries Co-ordinator)    65   วันพุธที่ 11 มกราคม 2566 นางสาวอุมาภรณ์ จรดล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยแ...  63  วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2566  พิธีเจริญพระพุทธมนต์  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สม...  55  ลูกพันธุ์สัตว์น้ำพร้อมจำหน่าย   55


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร

     98/3 หมู่ 1 ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000    if_mukdahan@yahoo.com   042049775   042049775