หน้าที่รับผิดชอบ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร


หน้าที่รับผิดชอบ 

ภารกิจ


 หน้าที่รับผิดชอบของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดมุกดาหาร

                         ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดมุกดาหาร ศึกษา ค้นคว้า ทดสอบ วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดและทรัพยากรประมงน้ำจืด โดยเน้นงานวิจัยที่เชื่อมโยงกับสถาบันต่าง ๆ ของสำนักฯ เพื่อนำเทคโนโลยีมาทดสอบขยายผลภายใต้ข้อจำกัดของสภาพพื้นที่จริงวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ และพันธุ์สัตว์น้ำหายากหรือใกล้สูญพันธุ์ของแต่ละท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์และการวิจัยพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อพัฒนาให้เป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจ วิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลชีววิทยาแหล่งน้ำ ทรัพยากรประมง และสังคม - เศรษฐกิจชาวประมง เพื่อประเมินสถานภาพ แนวโน้มของการประมงในแหล่งน้ำ และนำมาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรประมงในแหล่งน้ำ ติดตาม เฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรประมงในแหล่งน้ำเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ตรวจสอบ ติดตามและรับรองฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ผลิตและขยายพันธุ์สัตว์และพืชน้ำจืดที่ได้รับการปรับปรุงพันธุ์ ที่หายากและใกล้สูญพันธุ์ ผลิตและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำโดยเน้นชนิดพันธุ์ที่เหมาะสมกับแหล่งน้ำ เพื่อเพิ่มผลผลิตประมงและดำรงความอุดมสมบูรณ์ในแหล่งน้ำ อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำและรักษาความหลากหลายทางชีวภาพในแหล่งน้ำ ให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและให้การสนับสนุนทางวิชาการกับหน่วยงานส่วนภูมิภาคในเรื่องการกำกับดูแลด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและทำการประมง

 

กิจกรรมประจำปีงบประมาณ 2560

 

1.เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ

2.ฟื้นฟูทรัพยากรปลาและพันธุ์สัตว์น้ำของไทย

3.ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง

4.เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการเพาะพันธุ์ปลา และพันธุ์สัตว์น้ำอื่นๆ

5.ธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง

6.ปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดคืนสู่แหล่งน้ำตามพระราชดำรัสพ่อหลวง

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ปลาเรืองแสง สัตว์น้ำดัดแปลงพันธุกรรม   334   หน่วยงานกรมประมงในจังหวัดมุกดาหารได้ออกให้บริการคลินิกประมงในงานโครงการคลินิกเกษ...  121  วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 โครงการจิตอาสาหน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา กิจ...  105  การประเมินผลสัใฤทธิ์ของงาน (แบบฟอร์ม 5) 1/2566   84  ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผ...  80   วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกด...  75  จัดการฝึกอบรมโครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาและบริการกสิกรรม-ป่าไม้หนองเต่า สปป.ลาว ประ...  68  ลูกพันธุ์สัตว์น้ำพร้อมจำหน่าย   67  ประชุมขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (FC : Fisheries Co-ordinator)    65   วันพุธที่ 11 มกราคม 2566 นางสาวอุมาภรณ์ จรดล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยแ...  58


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร

     98/3 หมู่ 1 ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000    if_mukdahan@yahoo.com   042049775   042049775