ประวัติศูนย์

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอ่างทอง

ประวัติศูนย์  

ประวัติศูนย์

 เผยเเพร่: 2017-01-05  |   ข่าววันที่: 2017-01-05 |  อ่าน: 1,657 ครั้ง
 

              จังหวัดอ่างทองเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลาง ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติจัดได้ว่าเป็นอู่ข้าวอู่น้ำที่สำคัญมาแต่ครั้งอดีตมีแม่น้ำสายสำคัญไหลผ่าน 2 สาย
คือแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อย นอกเหนือจากการทำนา ซึ่งเป็นอาชีพส่วนใหญ่ของชาวจังหวัดอ่างทอง การเลี้ยงปลาก็เป็นอาชีพหนึ่งที่มีผู้นิยมเลี้ยงกันมากซึ่งก็มีทั้งผู้ที่
ประสบความสำเร็จ และล้มเหลว เนื่องจากการขาดความรู้ และความเข้าใจที่ดีเพียงพอ กรมประมงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดตั้งสถานีประมงน้ำจืดจังหวัดอ่างทอง เพื่อเป็น
แหล่งให้ความรู้ ส่งเสริม แนะนำการเลี้ยงปลาที่ถูกต้อง และเป็นแหล่งผลิตพันธุ์สัตว์น้ำจืดปล่อยสู่แหล่งน้ำธรรมชาติจึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสำรวจพื้นที่ที่จะจัดตั้งสถานีประมง
น้ำจืดจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการสำรวจพื้นที่ได้ข้อสรุปว่า พื้นที่บริเวณที่ดินสาธารณประโยชน์ “หนองลาดใหญ่” มีเนื้อที่ 138 ไร่ 76 ตารางวา ตั้งอยู่ที่หมู่ 6 ต.ชัยฤทธิ์ อ.ไชโย
จ.อ่างทอง มีความเหมาะสมที่จัดตั้งสถานีประมงน้ำจืดจังหวัดอ่างทองมากที่สุดโดยความเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง (นายทวีป ทวีพาณิชย์) เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน
2532 โดยเริ่มดำเนินการก่อสร้าง เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2534 แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2535 โดยใช้เงินงบประมาณประจำปี 2533 – 2534 รวม 23,479,796 บาท ก่อสร้าง
โดย บริษัทพัฒนาเทรดดิ้ง จำกัด ปัจุบัน สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดอ่างทอง เปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอ่างทอง อยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ประมาณ
15 กิโลเมตร

  •  Hits 10 อันดับ
  • การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของข้าราชการ รอบการประเมินที่ 1/2563.. (2,053)  สนับสนุนพันธู์ปลาหมอชุมพร1 เพื่อทดลองเลี้ยงในนาข้าว.. (1,966) ประวัติศูนย์ .. (1,657) อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES) .. (1,480) โครงการและเปลี่ยนปลาซัคเกอร์.. (1,392) ปล่อยกบลงนา.. (1,272) ราคาพันธุ์สัตว์น้ำที่ศูนย์ฯอ่างทองมีจำหน่าย.. (1,224) โครงการเพิ่มผลผลิตกุ้งก้ามกรามในแม่น้ำเจ้าพระยา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ.. (1,178) โครงการการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงปลาช่อนในพื้นที่ปลูกข้าว ณ ฟาร์มปลาช่อนวิเศษฟาร์ม ตำบลห้วยคันแหลน อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง.. (1,132) เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ทำการประมง ผิดกฏหมาย.. (1,125)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอ่างทอง

     หมู่ 6 ตำบลชัยฤทธิ์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 14140