ประชาสัมพันธ์ นำการจับกุม

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดอ่างเก็บน้ำประแสร์ (ระยอง)


ประชาสัมพันธ์ นำการจับกุม วันที่ 25 มิถุนายน 2563 นปจ.อ่างเก็บน้ำประแสร์ ระยอง สังกัด ศปจ.ภาคกลาง (พระนครศรีอยุธยา) โดย นายฐปน เกรงรัศมี หัวหน้าหน่วยฯ พร้อมด้วยประมงอำเภอวังจันทร์และเจ้าหน้าที่ในหน่วย จัดประชุมแจ้งประชาสัมพันธ์การบังคับใช้ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงวัยอ่อน ฯลฯ

  ผลการดำเนินงาน ซักซ้อมทำความเข้าใจ เนื่องในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 จะปิดอ่าง(ช่วงฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ฯ) ในพื้นที่อ่างเก็บน้ำประแสร์ จังหวัดระยอง ตามประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ฯลฯ ตลอดจนประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560และการมีส่วนร่วมบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ โดยมีผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น จำนวน 3 กลุ่ม ชปพ.ประมง และกลุ่มชาวประมง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม  57 ราย ณ หน่วยฯประแสร์ ระยอง

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!