อำนาจหน้าที่ 


1) ปฏิบัติงานควบคุม ป้องกัน ปราบปราม จับกุม ผู้กระทำผิดกฎหมาย ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงในท้องถิ่น ให้ความช่วยเหลือชาวประมงและผู้ประสบภัย รวมถึงบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2) รวบรวม รายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค พร้อมข้อเสนอแนะต่อศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคกลาง

3) มีพื้นที่จับสัตว์น้ำจืดที่รับผิดชอบ ครอบคลุม 5 จังหวัดประกอบด้วย จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด และสระแก้ว