หลังจากเปิดเขื่อนให้ทำการประมงตามปกติ(หลังฤดูฯสัตว์น้ำจืดมีไข่)


หลังจากเปิดเขื่อนให้ทำการประมงตามปกติ(หลังฤดูฯสัตว์น้ำจืดมีไข่) 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง


พื้นที่ภาคตะวันออก ปิดช่วงฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน 1 กรกฎาคม ถึง 30 กันยายน 2563

ผลผลิตสัตว์น้ำหลังเปิดเขื่อน ในช่วงวันที่ 1-5 ตุลาคม 2563 จำนวนมากกว่า 30 ตัน(30,000กิโลกรัม) คิดเป็นมูลค่ามากกว่า่ 1 ล้านบาท

ณ อ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ชลบุรี