นายมานพ หนูสอน รองอธิบดีกรมประมง พร้อมคณะ ประชุมซักซ้อมความเข้าใจและวางแผนการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาทางด้านการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติซ้ำซาก ในพื้นที่ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี

 กลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และสื่อสิ่งพิมพ์


นายมานพ หนูสอน รองอธิบดีกรมประมง พร้อมคณะ ประชุมซักซ้อมความเข้าใจและวางแผนการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาทางด้านการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติซ้ำซาก ในพื้นที่ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี นายมานพ หนูสอน รองอธิบดีกรมประมง พร้อมคณะ ประชุมซักซ้อมความเข้าใจและวางแผนการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาทางด้านการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติซ้ำซาก ในพื้นที่ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี..คลิก

วันนี้ (16 มีนาคม 2566) เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุมกระเบนเจ้าพระยา อาคารเชิดชายอมาตยกุล กรมประมง นายมานพ หนูสอน รองอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยนายโยธิน เทอดวงศ์วรกุล ผู้อำนวยการกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ และเจ้าหน้าที่กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ประชุมซักซ้อมความเข้าใจและวางแผนการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาทางด้านการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติซ้ำซาก ในพื้นที่ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี ซึ่งโครงการดังกล่าว เป็นโครงการเร่งด่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายประยูร อินสกุล ได้เน้นให้ทุกส่วนราชการในสังกัด เร่งบูรณาการดำเนินการต่อยอด ขยายผล เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกร ทั้งนี้ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง หน่วยปฏิบัติทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้ร่วมกันกำหนดทิศทางการดำเนินกิจกรรมที่มีเป้าหมายให้มีผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำที่กรมชลประทานจัดสร้างขึ้น จำนวน 14 บ่อ และนำร่องสนับสนุนปัจจัยการผลิตที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน โดยใช้กลไกขององค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น มาขับเคลื่อนให้เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกร และประชาชนในพื้นที่

นอกจากนี้ จะได้เร่งจัดทำจุดเรียนรู้ แสดงวิธีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำรูปแบบต่าง ๆ ในโรงเรียน จำนวน 1 จุด เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำขั้นพื้นฐาน และให้ผู้สนใจนำแนวทางไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่ต่อไป

ทั้งนี้ ได้กำชับให้หน่วยปฏิบัติทุกส่วน เร่งขับเคลื่อนแผนพัฒนาด้านการประมงในพื้นที่ ดังกล่าวให้ได้รับผลผลิตสัตว์น้ำ เพียงพอต่อความต้องการ และให้เกษตรกร สามารถเก็บเกี่ยว นำมาใช้ประโยชน์ได้ทันก่อนฤดูน้ำหลากทุกกิจกรรม

#กรมประมง

#นายมานพหนูสอนรองอธิบดีกรมประมง

#กลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และสื่อสิ่งพิมพ์กรมประมง

 Tags

 •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 • เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “Wonders of the Aquatic World : มหัศจรรย์โลกใต้น้ำ” เนื่องในงานวันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 33 ประจำปี พ.ศ. 2566 เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “Wonders of the Aquatic World... จำนวนผู้อ่าน 623  DOF Diary ไดอารี่กรมประมง 2566 DOF Diary ไดอารี่กรมประมง 2566  จำนวนผู้อ่าน 612 ดาวน์โหลดภาพผู้บริหารชุดปกติขาว ดาวน์โหลดภาพผู้บริหารชุดปกติขาว  จำนวนผู้อ่าน 511 ดร.ธรรมศักดิ์ วิชชาระยะ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการปฏิบัติการคัดกรองแรงงานต่างด้าวในภาคประมงทะเล ตามกลไกส่งต่อระดับชาติ (National Referral Mechanism – NRM) โดยมี นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดฝึกอบรมฯ ดร.ธรรมศักดิ์ วิชชาระยะ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง เป็นประธานในพิธีเปิ... จำนวนผู้อ่าน 330 สัตว์น้ำมีพิษ สัตว์น้ำมีพิษ  จำนวนผู้อ่าน 196 ายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การพัฒนาการบริหารจัดการองค์การของกรมประมงให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน โดยเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)  ายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลัก... จำนวนผู้อ่าน 145 ทำไมต้องปิดอ่าวไทย ทำไมต้องปิดอ่าวไทย  จำนวนผู้อ่าน 136 นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัตว์น้ำไทย 2022 (Thai Aqua Expo 2022) นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัตว์น้ำไทย 2022 (... จำนวนผู้อ่าน 136 นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง ลงนาม “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการศึกษาวิจัยการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลเพื่อการประมงจากขาแท่นหลุมผลิตปิโตรเลียม นอกชายฝั่งทะเลอ่าวไทย ”  นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง ลงนาม “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โค... จำนวนผู้อ่าน 120 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายมานพ ตั้งตรงไพโรจน์ ผู้อำนวยการติดตามและวิเคราะห์โครงการ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เป็นผู้แทนพระองค์ อัญเชิญ ส.ค.ส. พระราชทาน มอบให้แก่กรมประมง  สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒ... จำนวนผู้อ่าน 116


  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 กลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และสื่อสิ่งพิมพ์

  รายละเอียด อาคารเชิดชายอมาตยกุล ชั้น 3 กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900  email  fishfish2557@gmail.com  โทรศัพท์ 02 558 0226  FAX 02 558 0226  แฟนเพจ แฟนเพจ
  CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6