Mr.Lee Voon Wu พร้อมภรรยา นักธุรกิจชาวสิงคโปร์ และคุณไชยรัตน์ ส้มฉุน นักข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เยี่ยมชม " การเพาะเลี้ยงสาหร่ายทะเล และขยายผล" ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ

 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ


Mr.Lee Voon Wu พร้อมภรรยา นักธุรกิจชาวสิงคโปร์ และคุณไชยรัตน์ ส้มฉุน นักข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เยี่ยมชม " การเพาะเลี้ยงสาหร่ายทะเล และขยายผล" ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ 

ประชาสัมพันธ์ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน


Mr.Lee Voon Wu พร้อมภรรยา นักธุรกิจชาวสิงคโปร์ และคุณไชยรัตน์ ส้มฉุน นักข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เยี่ยมชม

วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 นางสาวมนทกานติ ท้ามติ้น ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมด้วยนางสาวอัญชลี คมปฏิภาณ เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน และเจ้าหน้าที่หน่วยตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบสัตว์น้ำ ร่วมต้อนรับคณะ Mr.Lee Voon Wu พร้อมภรรยา นักธุรกิจชาวสิงคโปร์ และคุณไชยรัตน์ ส้มฉุน ผู้สื่อข่าวจาก หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

โดยนางสาวมนทกานติ ท้ามติ้น ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้ถ่ายทอดเทคนิคการพัฒนาและขยายผลการเพาะเลี้ยงสาหร่ายทะเล ตามแนวทางโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจแบบ BCG (Bio-Circular-Green Economy model) ได้แก่ เทคนิคการเลี้ยงสาหร่ายทะเลแบบชีวภาพ การพัฒนาน้ำหมักชีวภาพจาก fisheries by product การเพาะเลี้ยงสาหร่ายผักกาดทะเล (Aeosa seaweed) แบบ aquaponic โดยใช้ธาตุอาหารจากบ่อเลี้ยงปลานิลแดง การพัฒนาระบบการเลี้ยงที่ได้รับรองมาตรฐานปลอดภัยต่อผู้บริโภค (มกษ.7434-2562) และจัดทำ “โรงเรือนต้นแบบ” การเลี้ยงสาหร่ายทะเล เพื่อเป็นตัวอย่างให้แก่เกษตรกร

โดยอาศัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม มาใช้ในการเพาะเลี้ยงสาหร่ายทะเลแบบมหมวล มีคุณภาพดี และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการเพิ่มมูลค่าของสาหร่ายจากการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อขยายตลาด สร้างโอกาส และรายได้ให้แก่เกษตรกร ตามนโนยายการตลาดนำการผลิตของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในโอกาสนี้ ได้ร่วมหารือแนวทางการพัฒนาสาหร่ายทะเลเชิงพาณิชย์ เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพของเกษตรกร และผู้ประกอบการอย่างยั่งยืน ซึ่งสาหร่ายทะเลเป็นแหล่งอาหารอนาคตที่สำคัญ สามารถใช้ประโยชน์ในหลากหลายอุตสาหกรรม กรมประมง จึงมีนโยบายที่จะผลักดันเป็นสินค้าเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ประกาศศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เรื่องสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ประกาศศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เรื่องสมัครบุคคลเ... จำนวนผู้อ่าน 612  สัมมนาวิชาการ “นวัตกรรมสู่อนาคตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ยั่งยืน” ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม บ้านวิทยาศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย สัมมนาวิชาการ “นวัตกรรมสู่อนาคตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ยั่งยืน” ณ ห้องประชุมออดิ... จำนวนผู้อ่าน 432 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ  จำนวนผู้อ่าน 258 ประกาศศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน  ประกาศศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู... จำนวนผู้อ่าน 146  "อุตสาหกรรมดี อยู่คู่กับชุมชนอย่างยั่งยืน" เยี่ยมชม บริษัท เป็นเงินฟีดมิลล์ จำกั... จำนวนผู้อ่าน 140 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2566  จำนวนผู้อ่าน 138 ประกาศศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ประกาศศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่... จำนวนผู้อ่าน 138 การคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นในระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ.2565 ณ ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต การคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นในระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ.2565 ณ ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก... จำนวนผู้อ่าน 119 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง โดยศูนย์ฯ คุ้งกระเบน ผนึกกำลังเครือข่ายฯ “ยกระดับสาหร่ายทะเลไทย ให้ก้าวไกลสู่สาหร่ายโลก” ด้วยนวัตกรรม การเพาะเลี้ยงที่ได้มาตรฐาน เพิ่มมูลค่า ต่อยอดผลิตภัณฑ์ สร้างอาชีพที่มั่นคง และใช้ทรัพยากรชายฝั่งอย่างยั่งยืน กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง โดยศูนย์ฯ คุ้งกระเบน ผนึกกำลังเครือ... จำนวนผู้อ่าน 100 ติดตามงานขยายผลและผลิตภัณฑ์ชุมชน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ติดตามงานขยายผลและผลิตภัณฑ์ชุมชน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  จำนวนผู้อ่าน 70


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

    รายละเอียด ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 31 หมู่ 4 ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22120  email  kkbrdsc@hotmail.com  โทรศัพท์ 039-433216-8  FAX 039-433209  แฟนเพจ แฟนเพจ
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6