คณะกลุ่มวิจัยการจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงานเพื่อชุมชนและเศรษฐกิจหมุนเวียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ


คณะกลุ่มวิจัยการจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงานเพื่อชุมชนและเศรษฐกิจหมุนเวียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

ศึกษาดูงาน


คณะกลุ่มวิจัยการจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงานเพื่อชุมชนและเศรษฐกิจหมุนเวียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี..คลิก

วันพุธที่ 14 กันยายน 2565 นางสาวมนทกานติ ท้ามติ้น รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มอบหมายให้ นายหิรัณย์ บำรุงพันธ์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ หัวหน้าฝ่ายผลิตพันธุ์สัตว์น้ำชายฝั่ง ให้การต้อนรับคณะกลุ่มวิจัยการจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงานเพื่อชุมชนและเศรษฐกิจหมุนเวียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยมี Prof. Dr. David Werner. School of Engineering, Newcastle university, UK. รศ.ดร.สร้อยดาว วินิจนันทรัตน์ คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ, นางสาวภาวิณี พัฒนาจันทร์ และนายบัณฑิต ติรชุลี เจ้าหน้าที่สถาบันและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ พร้อมเข้าหารือด้านงานวิจัยเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และเยี่ยมชมกิจกรรมภารกิจของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ดังนี้

1. ฝ่ายผลิตพันธุ์สัตว์น้ำชายฝั่ง ได้แก่ การเพาะพันธุ์ปลาการ์ตูน การเพาะปูทะเล การอนุบาลกุ้งทะเล การเพาะและอนุบาลหอยทะเล เป็นต้น

2. ฝ่ายชลประทานน้ำเค็ม ได้แก่ เข้าชมระบบสูบจ่ายน้ำทะเลสู่คลองชลประทานเข้าแปลงโครงการผู้เลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งฯ และเยี่ยมชมแปลงโครงการฯของเกษตรกร

3. ฝ่ายตรวจสอบวัตถุดิบสัตว์น้ำชายฝั่ง ได้แก่ เข้าชมการรับบริการของหน่วยงานกับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำที่นำตัวอย่างน้ำและวัตถุดิบสัตว์น้ำในการเพาะเลี้ยงเพื่อขอข้อมูลในด้านการตรวจโรค อาทิเช่น ห้องตรวจเชื้อแบคทีเรีย ห้องตรวจวิเคราะห์เชื้อไวรัสด้วยระบบ PCR เพื่อนำไปวิเคราะห์แผนการเลี้ยงของเกษตรกรกรต่อไป

4. หน่วยสาธิตการเลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อดิน ได้เยี่ยมชมการเลี้ยงปูม้าในบ่อดิน โดยการเลี้ยงในเชิงรูปแบบของการขับเคลื่อนนวัตกรรม ปูม้า BCG Modal

5. งานป่าไม้ เยี่ยมชมศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน ซึ่งคณะได้ให้ความสนใจในด้านความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศป่าชายเลน

6. งานปศุสัตว์ เยี่ยมชมการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ กวางรูซ่า และไก่ไข่พันธุ์เล็กฮอร์น ที่สามารถส่งเสริมให้กับเกษตรกรเพื่อนำมาเป็นผลิตภัณฑ์จำหน่ายให้เกิดรายได้

7. หน่วยสาธิตการเลี้ยงสัตว์น้ำภายในอ่าวคุ้งกระเบน เยี่ยมชมการเลี้ยงปลาในกระชัง อาทิเช่น ปลากะพงขาว ปลากุดสลาด ปลากะรังหน้างอน ปลาฉลามหัวบาตร เป็นต้น พร้อมกับเข้าชมโครงการธนาคารปูม้าอย่างยั่งยืน ที่สามารถผลิตลูกปูม้าจากการเขี่ยไข่ปูม้ามาเพาะฟักในระบบโรงเรือนจนได้ลูกปูม้าระยะ Zoea ก่อนปล่อยลงสู่อ่าวคุ้งกระเบนในช่วงเวลากลางคืนต่อไป

หลังจากเยี่ยมชมกิจกรรมภารกิจของศูนย์ฯคุ้งกระเบนเรียบร้อยแล้ว ได้มาสรุปงานและพูดคุยการดำเนินงานของศูนย์ฯคุ้งกระเบน โดยนางสาวมนทกานติ ท้ามติ้น นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ รักษาการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ก่อนที่คณะเดินทางไปติดตามงานสถานที่อื่นต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ประกาศศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เรื่องสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ประกาศศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เรื่องสมัครบุคคลเ... จำนวนผู้อ่าน 603  สัมมนาวิชาการ “นวัตกรรมสู่อนาคตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ยั่งยืน” ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม บ้านวิทยาศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย สัมมนาวิชาการ “นวัตกรรมสู่อนาคตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ยั่งยืน” ณ ห้องประชุมออดิ... จำนวนผู้อ่าน 425 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ  จำนวนผู้อ่าน 249 ประกาศศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน  ประกาศศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู... จำนวนผู้อ่าน 145  "อุตสาหกรรมดี อยู่คู่กับชุมชนอย่างยั่งยืน" เยี่ยมชม บริษัท เป็นเงินฟีดมิลล์ จำกั... จำนวนผู้อ่าน 134 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2566  จำนวนผู้อ่าน 132 ประกาศศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ประกาศศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่... จำนวนผู้อ่าน 123 การคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นในระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ.2565 ณ ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต การคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นในระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ.2565 ณ ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก... จำนวนผู้อ่าน 115 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง โดยศูนย์ฯ คุ้งกระเบน ผนึกกำลังเครือข่ายฯ “ยกระดับสาหร่ายทะเลไทย ให้ก้าวไกลสู่สาหร่ายโลก” ด้วยนวัตกรรม การเพาะเลี้ยงที่ได้มาตรฐาน เพิ่มมูลค่า ต่อยอดผลิตภัณฑ์ สร้างอาชีพที่มั่นคง และใช้ทรัพยากรชายฝั่งอย่างยั่งยืน กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง โดยศูนย์ฯ คุ้งกระเบน ผนึกกำลังเครือ... จำนวนผู้อ่าน 96 ติดตามงานขยายผลและผลิตภัณฑ์ชุมชน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ติดตามงานขยายผลและผลิตภัณฑ์ชุมชน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  จำนวนผู้อ่าน 67


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

    รายละเอียด ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 31 หมู่ 4 ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22120  email  kkbrdsc@hotmail.com  โทรศัพท์ 039-433216-8  FAX 039-433209  แฟนเพจ แฟนเพจ
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6