นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ในการเข้าเยี่ยมชมการศึกษาพัฒนาเทคนิคการเลี้ยงปูม้าเชิงพาณิชย์ในระบบบ่อดิน ณ หน่วยสาธิตการเลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อดิน

 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ


นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ในการเข้าเยี่ยมชมการศึกษาพัฒนาเทคนิคการเลี้ยงปูม้าเชิงพาณิชย์ในระบบบ่อดิน ณ หน่วยสาธิตการเลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อดิน 

ประชาสัมพันธ์ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน


วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 นางสาวมนทกานติ ท้ามติ้น ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสมุทรสาคร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมด้วย นายพิชิตพล สิงห์ธนะ เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน ต้อนรับ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ในการเข้าเยี่ยมชมการศึกษาพัฒนาเทคนิคการเลี้ยงปูม้าเชิงพาณิชย์ในระบบบ่อดิน ณ หน่วยสาธิตการเลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อดิน เพื่อเป็นแนวทางขยายผลการเลี้ยงปูม้าให้แก่เกษตรกรต่อไป ทั้งนี้จังหวัดจันทบุรีเป็นจังหวัดนำร่องนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG Model) ด้านการประมง โครงการสร้างมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร (ปูม้า) ตลอดห่วงโซ่คุณค่าด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  งานแถลงข่าวการจัดงานวันกุ้งจันท์ ครั้งที่ 26 ในวันที่ 19-20 มีนาคม 2565 ในหัวช้...  375   กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรในแหล่งน้ำธรรมชาติ “งานวันกุ้งจันท์...  197  “ธนาคารปูม้า (บ้านเขาสำเภาคว่ำ)” หมู่ 9 บ้านหนองบัว ต.กระแจะ อ.นายายอาม จ.จันทบุ...  165  ติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่ขยายผล รับฟังความคิดเห็น และความต้องการของเกษตรกร   163  คณะสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ สังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย ศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาการ...  150  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2565   143  ร้องเรียน ทุจริตและประพฤติมิชอบ   131  ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนโรงเรียนรอบศูนย์และพื้นที่ขยายผลในโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ส...  124  รวมงาน ศึกษา ทดลอง วิจัย ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน ระหว่างปี 2530 - 2565   114  ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง...  113


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

     ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 31 หมู่ 4 ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22120    kkbrdsc@hotmail.com   039-433216-8   039-433209   แฟนเพจ