โครงการฝึกอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการฟื้นฟูสภาพป่าด้วยกล้าไม้ท้องถิ่นดั้งเดิม ภายใต้โครงการฟื้นฟูสภาพป่าด้วยเห็ดเอคโตไมคอร์ไรซาในประเทศไทย

 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ


โครงการฝึกอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการฟื้นฟูสภาพป่าด้วยกล้าไม้ท้องถิ่นดั้งเดิม ภายใต้โครงการฟื้นฟูสภาพป่าด้วยเห็ดเอคโตไมคอร์ไรซาในประเทศไทย วันที่ 2-3 พฤษภาคม 2565 นายคำรณ เลียดประถม นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ หัวหน้าโครงการพัฒนาป่าไม้ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี ร่วมกับองค์กร The Mushroom Initiative(TMI) เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน จัดโครงการฝึกอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการฟื้นฟูสภาพป่าด้วยกล้าไม้ท้องถิ่นดั้งเดิม ภายใต้โครงการฟื้นฟูสภาพป่าด้วยเห็ดเอคโตไมคอร์ไรซาในประเทศไทย ซึ่งจัดฝึกอบรมจำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 50 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องขบวนการเกิดเห็ดป่าเอคโตไมคอร์ไรซา การปลูกเชื้อเห็ดป่าเอคโตไมคอร์ไรซากับไม้วงศ์ยาง ตลอดจนเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถผลิตกล้าไม้วงศ์ยางที่มีคุณภาพ และนำกลับไปปลูกเพื่อการฟื้นฟูสภาพป่า ทั้งในป่าธรรมชาติ และป่าในเมือง หรือป่าในพื้นที่ชุมชนต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  “รักษ์ทะเลไทย ตามแนวพระดำริ” ตามแนวพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี...  224   พิธีรับพระราชทาน “พระกำลังแผ่นดิน”   174  โครงการฝึกอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการฟื้นฟูสภาพป่าด้วยกล้าไม้ท้องถิ่นดั้งเดิม ภาย...  155  มอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก...  155  บรรยายและสาธิตการถอดก้างปลานวลจันทร์ทะเล ณ วิสาหกิจชุมชนจันทราบุรี ต.ปากน้ำแหลมส...  148  ปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ พระเจ...  144  โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ ต.ชุมพลบุรี อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึก...  122  สาธิตการถอดก้างปลานวลจันทร์ทะเล ณ วิสาหกิจชุมชนจันทราบุรี ต.ปากน้ำแหลมสิงห์ อ.แห...  116  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒน...  100  คณะครูและบุคลากรโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม จังหวัดพิจิตร ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพ...  99


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

     ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 31 หมู่ 4 ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22120    kkbrdsc@hotmail.com   039-433216-8   039-433209   แฟนเพจ