กรมกิจการพลเรือนทหารบก จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมทักษะเรื่อง “ศาสตร์พระราชา” ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ

 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ


กรมกิจการพลเรือนทหารบก จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมทักษะเรื่อง “ศาสตร์พระราชา” ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ วันที่ 23 – 25 กุมภาพันธ์ 2565 กรมกิจการพลเรือนทหารบก จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมทักษะเรื่อง “ศาสตร์พระราชา” มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 80 ราย ณ ห้องประชุมอาคาร กปร. โดยนางสาวมนทกานติ ท้ามติ้น  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสมุทรสาคร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มอบหมายให้ นายนเรศ แสงอรุณ นักวิชาการประมง ต้อนรับและบรรยายสรุป “การบริหารจัดการทรัพยากรชายฝั่งตามแนวพระราชดำริ” หลังจากนั้น เรียนรู้และฝึกปฏิบัติ การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ, การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า, ธนาคารปูม้า, การเลี้ยงสัตว์แบบลดต้นทุน, การปลูกผักปลอดภัยสารพิษ, ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงและแปรรูปชันโรง, การเลี้ยงชันโรงกลุ่มผู้เลี้ยงตำบลกระแจะ, ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์, การทำปุ๋ยหมักเติมอากาศและแหนแดงงานวิชาการเกษตร, ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริเกษตรผสมผสานทฤษฏีใหม่ และบ้านเกษตรกรต้นแบบการผลิตและแปรรูปเห็ด นางสาวจันจิรา บรรดาศักดิ์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม นำองค์ความรู้และการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ ไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  “รักษ์ทะเลไทย ตามแนวพระดำริ” ตามแนวพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี...  224   พิธีรับพระราชทาน “พระกำลังแผ่นดิน”   175  โครงการฝึกอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการฟื้นฟูสภาพป่าด้วยกล้าไม้ท้องถิ่นดั้งเดิม ภาย...  156  มอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก...  155  บรรยายและสาธิตการถอดก้างปลานวลจันทร์ทะเล ณ วิสาหกิจชุมชนจันทราบุรี ต.ปากน้ำแหลมส...  149  ปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ พระเจ...  144  โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ ต.ชุมพลบุรี อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึก...  122  สาธิตการถอดก้างปลานวลจันทร์ทะเล ณ วิสาหกิจชุมชนจันทราบุรี ต.ปากน้ำแหลมสิงห์ อ.แห...  116  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒน...  101  คณะครูและบุคลากรโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม จังหวัดพิจิตร ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพ...  99


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

     ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 31 หมู่ 4 ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22120    kkbrdsc@hotmail.com   039-433216-8   039-433209   แฟนเพจ