กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรในแหล่งน้ำธรรมชาติ “งานวันกุ้งจันท์ ครั้งที่ 26”

 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ


กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรในแหล่งน้ำธรรมชาติ “งานวันกุ้งจันท์ ครั้งที่ 26” วันที่ 19 มีนาคม 2565 นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานในกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรในแหล่งน้ำธรรมชาติ “งานวันกุ้งจันท์ ครั้งที่ 26” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมงานวันกุ้งจัทน์  ครั้งที่ 26 วันที่ 19 มีนาคม 2565 โดยมี ดร.สุทธินี ลิ้มธรรมหิศร ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง พร้อมด้วยนางสาวมนทกานติ ท้ามติ้น ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสมุทรสาครปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้การต้อนรับ โดยการจัดงานครั้งนี้เป็นการบูรณาการจัดงานร่วมกันกับ สมาคมผู้เลี้ยงกุ้งจันทบุรี สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจันทบุรี ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก และชมรมธนาคารปูม้าจันทบุรี โดยปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ได้แก่ กุ้งกุลาดำ จำนวน 1,000,000 ตัว กุ้งกุลาลายจำนวน 1,000,000 ตัว ปูม้า จำนวน 2,000,000 ตัว และเต่าตนุ จำนวน ๙ ตัว เพื่อเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติในท้องทะเลให้สมบูรณ์จนเกิดประโยชน์ต่ออาชีพประมงชายฝั่ง ส่งผลให้ประชาชนมีความอยู่ดีกินดี และมีความสุขโดยทั่วกันนอกจากนี้นายวิเชียร สาคเรศ ที่ปรึกษาศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ เชิญนายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมงปลูกต้นเสม็ดแดง ที่ทางศูนย์ฯ คุ้งกระเบนจัดเตรียมไว้เพื่อเป็นเกียรติแก่หน่วยงานสืบไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  งานแถลงข่าวการจัดงานวันกุ้งจันท์ ครั้งที่ 26 ในวันที่ 19-20 มีนาคม 2565 ในหัวช้...  382   กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรในแหล่งน้ำธรรมชาติ “งานวันกุ้งจันท์...  203  “ธนาคารปูม้า (บ้านเขาสำเภาคว่ำ)” หมู่ 9 บ้านหนองบัว ต.กระแจะ อ.นายายอาม จ.จันทบุ...  166  ติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่ขยายผล รับฟังความคิดเห็น และความต้องการของเกษตรกร   165  คณะสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ สังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย ศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาการ...  151  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2565   147  ร้องเรียน ทุจริตและประพฤติมิชอบ   136  ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนโรงเรียนรอบศูนย์และพื้นที่ขยายผลในโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ส...  133  รวมงาน ศึกษา ทดลอง วิจัย ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน ระหว่างปี 2530 - 2565   119  ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง...  116


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

     ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 31 หมู่ 4 ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22120    kkbrdsc@hotmail.com   039-433216-8   039-433209   แฟนเพจ