สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยฯปี๒๕๖๒

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่

สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยฯปี๒๕๖๒ 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2019-10-07  |   ข่าววันที่: 2019-10-04 |  อ่าน: 371 ครั้ง
 

วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ นายอนุวัติ อุปนันไชย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่ ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดแพร่ มอบพันธ์ุสัตว์น้ำให้กับเกษตรกรที่ประสบภัยฯ โดยมีร้อยเอก ดร.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินอำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ และมอบปัจจัยการผลิต(พันธ์ุปลา) ให้กับเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ(อุทกภัย) ของอำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ จำนวน ๑๘ ราย เกษตรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากทำให้สัตว์น้ำเสียหาย บางส่วนไม่เข้าเงื่อนไขการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง จึงร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นควรช่วยเหลือเยียวยาบางส่วนเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเกษตรกร 

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • ประกาศราคาสัตว์น้ำ.. (2,921)  โปสเตอร์ปลาประจำหน่วยงาน.. (2,178) กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด.. (975) การศึกษารูปแบบที่เหมาะสมของการเลี้ยงปลาในพื้นที่นาข้าว กิจกรรมเลี้ยงปลาในนาข้าว.. (835) ดูงานศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง.. (770) โครงการธนาคารสินค้าเกษตรด้านการประมง (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม)ประจำปี๒๕๖๓.. (759) โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน.. (744) องค์ความรู้การเพาะและอนุบาลปลากาดำ.. (720) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์นำ้จืด.. (714) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน 2/2561.. (713)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่

     140 ม.8 ต.หนองม่วงไข่ อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ 54170