องค์ความรู้การเพาะและอนุบาลปลากาดำ


องค์ความรู้การเพาะและอนุบาลปลากาดำ 

 คลังความรู้  ความรู้ด้านการประมง


การจัดทำองค์ความรู้

การเพาะและอนุบาลปลาการดำ