การเลี้ยงปลากาดำด้วยอัตราความหนาแน่นที่แตกต่างกันในตู้กระจก


การเลี้ยงปลากาดำด้วยอัตราความหนาแน่นที่แตกต่างกันในตู้กระจก 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


ผลการวิเคราะห์ด้านการเจริญเติบโต อัตราการรอดตาย ผลผลิต ต้นทุนการผลิตและอัตรา ผลตอบแทนการลงทุนพบว่า อัตราการปล่อยที่ 3.5 ตัวต่อลิตร เป็นอัตราที่ดีที่สุดส้าหรับการทดลองนี้