บุคลากรศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่
นายอนุวัติ อุปนันไชย

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่
    


นายวีรพล เรืองศรี

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
(ปฏิบัติการ)
    
นางสาวรจวรรณ จดชัยภูมิ

นักวิชาการประมงชำนาญการ
(ชำนาญการ)
    


....

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
(ปฏิบัติงาน)
    
นางวิไลวรรณ ชำนาญ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
(ปฏิบัติงาน)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่

 140 ม.8 ต.หนองม่วงไข่ อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ 54170