บุคลากรศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่
นางสุจนีย์ พรโสภิณ

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่
    


นายวีรพล เรืองศรี

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการ)
    
นางสาวรจวรรณ จดชัยภูมิ

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการ)
    


....

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
(ปฏิบัติงาน)
    
นางวิไลวรรณ ชำนาญ

เจ้าพนักงานธุรการ
(ปฏิบัติงาน)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่

 140 ม.8 ต.หนองม่วงไข่ อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ 54170