โปสเตอร์ปลาประจำหน่วยงาน 

 คลังความรู้  ความรู้ด้านการประมง


ปลากาดำ

กบนา

สัตว์น้ำในน้ำยมตอนบน