กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๔

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่

กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๔ 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-05-26  |   ข่าววันที่: 2021-05-25 |  อ่าน: 302 ครั้ง
 

วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นางสุจนีย์ พรโสภิณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่ มอบหมายให้ นายวีรพล  เรืองศรี นักวิชาการประมงชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมกันปลูกต้นไม้ บริเวณศูนย์ฯ ในกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๔ ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ อนุมัติให้วัน วิสาขบูชาของทุกปี เป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ เพื่อสร้าง และกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้เห็นความสำคัญ ของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้เป็นการปลูกต้นไม้ในใจคนอีกทั้งช่วยป้องกันและลดผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศลดมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่นและหมอกควันได้ ภายใต้ชื่อ"ร่วมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • ประกาศราคาสัตว์น้ำ.. (2,901)  โปสเตอร์ปลาประจำหน่วยงาน.. (2,161) กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด.. (964) การศึกษารูปแบบที่เหมาะสมของการเลี้ยงปลาในพื้นที่นาข้าว กิจกรรมเลี้ยงปลาในนาข้าว.. (827) ดูงานศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง.. (761) โครงการธนาคารสินค้าเกษตรด้านการประมง (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม)ประจำปี๒๕๖๓.. (753) โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน.. (735) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน 2/2561.. (713) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์นำ้จืด.. (708) องค์ความรู้การเพาะและอนุบาลปลากาดำ.. (694)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่

     140 ม.8 ต.หนองม่วงไข่ อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ 54170