เมื่อวันจันทร์ ที่ 13 มิถุนายน 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา ได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง จากท่าเทียบเรือประมงสงขลา จำนวน 3 จุด เพื่อวิเคราะห์คุณภาพน้ำ พบว่ามีค่าคุณภาพน้ำเฉลี่ยดังนี้

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา


เมื่อวันจันทร์ ที่ 13 มิถุนายน 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา ได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง จากท่าเทียบเรือประมงสงขลา จำนวน 3 จุด เพื่อวิเคราะห์คุณภาพน้ำ พบว่ามีค่าคุณภาพน้ำเฉลี่ยดังนี้ เมื่อวันจันทร์ ที่ 13 มิถุนายน 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา
ได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง จากท่าเทียบเรือประมงสงขลา จำนวน 3 จุด เพื่อวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
พบว่ามีค่าคุณภาพน้ำเฉลี่ยดังนี้ ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำ (DO) 6.4 mg/l, ปริมาณออกซิเจน       ที่จุลินทรีย์ใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำ (BOD) 58.73 mg/l, ปริมาณสารแขวนลอย     593.33_mg/l, ความเค็ม 26.1psu, ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 8.3, อุณหภูมิ 31.1°c, แอมโมเนีย 0.821mg/l, ไนไตรท 0.040 mg/l, ไนเตรท 0.053mg/l และฟอสเฟส 0.963 mg/l

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  อธิบดีกรมประมง ตรวจเยี่ยม ศูนย์วิจัยฯ   170   เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา ออกปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลสภาวะกา...  165  เมื่อวันที่ 14-18 มีนาคม 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา เก็บรว...  158  เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา ออกปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลสภาวะกา...  148  เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา ออกปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลสภาวะกา...  148  เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา ออกป...  145  เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา ออกปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลสภาวะกา...  145  เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา ออกปฏิบัติงานเก็บข้อมูลทรัพยากรประมง...  143  เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา ออกปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลทรัพยาก...  130  เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา ออกปฏิบัติงานเก็บข้อมูลทรัพยากรประมง...  123


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา

     79/1 ถ.วิเชียรชม ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 Mail : smdec_dof@yahoo.com (สงขลา)    smdec_dof@yahoo.com   074-312595   074-312495   แฟนเพจ