ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา ดำเนินการเตรียมตัวอย่างน้ำทะเลและสัตว์น้ำ จากสถานีสำรวจบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี และนราธิวาส จำนวน 23 สถานี โดยเรือสำรวจประมง 9 ระหว่างวันที่ 17-31 พฤษภาคม 2565

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา


ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา ดำเนินการเตรียมตัวอย่างน้ำทะเลและสัตว์น้ำ จากสถานีสำรวจบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี และนราธิวาส จำนวน 23 สถานี โดยเรือสำรวจประมง 9 ระหว่างวันที่ 17-31 พฤษภาคม 2565          ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา ดำเนินการเตรียมตัวอย่างน้ำทะเลและสัตว์น้ำ จากสถานีสำรวจบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี และนราธิวาส จำนวน      23 สถานี โดยเรือสำรวจประมง 9 ระหว่างวันที่ 17-31 พฤษภาคม 2565 ตามแผนปฏิบัติงานของกิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน เพื่อวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนัก ในตัวอย่างน้ำทะเลและสัตว์น้ำ ได้แก่ แคดเมียม ตะกั่ว ปรอท ทองแดง และสังกะสี และวิเคราะห์คุณภาพน้ำทะเล ได้แก่ สารแขวนลอย แอมโมเนีย ไนไตรท์ ไนเตรท และฟอสเฟต โดยผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทะเล พบว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้ำทะเล ของกรมควบคุมมลพิษ ส่วนปริมาณโลหะหนักอยู่ระหว่างขั้นตอน การวิเคราะห์ตัวอย่าง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  อธิบดีกรมประมง ตรวจเยี่ยม ศูนย์วิจัยฯ   170   เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา ออกปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลสภาวะกา...  164  เมื่อวันที่ 14-18 มีนาคม 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา เก็บรว...  158  เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา ออกปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลสภาวะกา...  148  เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา ออกปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลสภาวะกา...  147  เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา ออกป...  145  เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา ออกปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลสภาวะกา...  144  เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา ออกปฏิบัติงานเก็บข้อมูลทรัพยากรประมง...  143  เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา ออกปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลทรัพยาก...  130  เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา ออกปฏิบัติงานเก็บข้อมูลทรัพยากรประมง...  123


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา

     79/1 ถ.วิเชียรชม ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 Mail : smdec_dof@yahoo.com (สงขลา)    smdec_dof@yahoo.com   074-312595   074-312495   แฟนเพจ