หน้าที่ความรับผิดชอบ 

แบนเนอร์


หน้าที่ความรับผิดชอบ

 

                ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา  มีหน้าที่รับผิดชอบงานวิจัยพื้นฐานและประยุกต์ด้านเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด  การฟื้นฟูทรัพยากรประมง  การกำหนดมาตรฐานฟาร์มการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับหน่วยงานอื่นๆ  ปฏิบัติงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาอาชีพและการให้บริการด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดและการประมง  ศึกษาวิจัยเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจและพันธุ์สัตว์น้ำหากยากใกล้สูญพันธุ์ของแต่ละท้องถิ่น  เพื่อการอนุรักษ์ศึกษาวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลชีวิทยาแหล่งน้ำ  ทรัพยากรประมง  เพื่อประเมินสภาพของการประมงในแหล่งน้ำ  และนำมาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรประมงในแหล่งน้ำ  ติดตามและเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรประมงในแหล่งน้ำเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน  ตรวจสอบ  ติดตามและรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  (Food safety  และ  GAP)  ผลิตและขยายพันธุ์สัตว์น้ำจืดที่หายาก  ใกล้สูญพันธุ์  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ  เพื่อเพิ่มผลผลิตประมงและดำรงความอุดมสมบูรณ์ในแหล่งน้ำให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  และให้การสนับสนุนทางวิชาการกับหน่วยงานส่วนภูมิภาค  กำกับดูแลด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการประมงในพื้นที่รับผิดขอบ  2  จังหวัด  คือ พื้นที่จังหวัดเชียงราย  และจังหวัดลำปาง  แบ่งออกเป็ฯ  1 งาน 2 กลุ่ม  ดังนี้

 

               1. งานธุรการ

                    งานธุรการ  งานสารบรรณ  งานงบประมาณ  การเงิน  บัญชีและพัสดุ  งานบุคคล  ดุแลความเรียบร้อยสถานที่ราชการ  และเวรยามรักษาการณ์  ควบคุมการใช้  การดูแลและบำรุงรักษายานพาหนะ

               2. กลุ่มงานวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

                    ศึกษา  ค้นคว้า  ทดสอบ  วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด  โดยเน้นวิจัยที่เชื่อมโยงกับสถาบันต่างๆ  ของสำนักฯ  เพื่อนำเทคโนโลยีมาทดสอบขยายผลภายใต้ข้อจำกัดของสภาพพื้นที่จริง  วิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ  และขยายพันธุ์สัตว์น้ำที่หายากหรือใกล้สูญพันธ์ของแต่และท้องถิ่น  เพื่อการอนุรักษ์ / วิจัยขั้นพื้นฐานที่จำเป็น  ดำเนินการผลิตพันธุ์สัตว์น้ำชนิดพันธุ์ที่เหมาะสมกับแหล่งน้ำ  เพื่อเพิ่มผลผลิตประมงในแหล่งน้ำ  ตรวจสอบ  ติดตาม  และรับรองฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด  ให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  และให้การสนับสนุนทางวิชาการกับหน่วยงานส่วนภูมิภาคในเรื่องการกำกับดูแลการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

               3. กลุ่มงานวิจัยแหล่งน้ำ

                    ศึกษา  ค้นคว้า  วิจัย  ชีววิทยาแหล่งน้ำ  ทรัพยากรประมง  สภาวะการทำประมง  สภาวะเศรษฐกิจและสังคมของชาวประมง  เพื่อประเมินสถานการณ์และคาดการณ์ผลผลิตประมงในแหล่งน้ำ  และใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรประมงในแหล่งน้ำ  ติดตาม  เฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรประมงในแหล่งน้ำเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำโดยเน้นชนิดพันธุ์ที่เหมาะสมกับแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตประมงและอุดมความสมบูรณ์ในแหล่งน้ำ  อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำและรักษาความหลากหลายทางชีวภาพในแหล่งน้ำ  ให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำประมง  และให้การสนับสนุนทางวิชาการกับหน่วยงานส่วนภูมิภาคในเรื่องการกำกับดูแลด้านการทำประมง

 

 

 

 

 •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
 •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 •  ประชุมวิชาการออนไลน์ เรื่อง ความหลากหลาย ความชุกชุม และการแพร่กระจายของลูกปลาในเ...  248   ร่วมกิจกรรมตกปลาเชิงอนุรักษ์ ณ อเมซอนหนองเล็งทราย บ้านสันสลี ตำบลเจริญราษฎร์ อำเ...  208   กิจกรรมสนับสนุนโครงการหลวงปังค่าด้านประมง   197  ร่วมจัดกิจกรรม "Big Cleaning Day"   177  การประเมินปริมาณสัตว์น้ำต่อหน่วยลงแรงประมง CPUE ครั้งที่ 2/2565 ณ บริเวณแม่น้ำน่...  167  ลงพื้นที่ตรวจผลการปฏิบัติงานกำจัดวัชพืช ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ของหน่วยขุดลอก...  152  เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 2/2565   151  โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่   150  เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยาได้ให้ความรู้ด้านการประมง แก่นักเรี...  148  โครงการทหารพันธุ์ดีค่ายขุนเจืองธรรมิกราช ณ มณฑลทหารบกที่ ๓๔ ค่ายขุนเจืองธรรมิกรา...  144


  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์​วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา

   ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา เลขที่ 1 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา  56000 โทร.054-431251 โทรสาร.054-480266 E-mail : ifphayao@gmail.com ติดต่อซื้อพันธุ์ปลา 054-480527    ifphayao@gmail.com   054-431251   054480266   แฟนเพจ