หน้าที่ความรับผิดชอบ

 ศูนย์​วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

แบนเนอร์

 เผยเเพร่: 2017-06-12  |   ข่าววันที่: 2017-06-12 |  อ่าน: 1,540 ครั้ง
 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 

                ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา  มีหน้าที่รับผิดชอบงานวิจัยพื้นฐานและประยุกต์ด้านเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด  การฟื้นฟูทรัพยากรประมง  การกำหนดมาตรฐานฟาร์มการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับหน่วยงานอื่นๆ  ปฏิบัติงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาอาชีพและการให้บริการด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดและการประมง  ศึกษาวิจัยเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจและพันธุ์สัตว์น้ำหากยากใกล้สูญพันธุ์ของแต่ละท้องถิ่น  เพื่อการอนุรักษ์ศึกษาวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลชีวิทยาแหล่งน้ำ  ทรัพยากรประมง  เพื่อประเมินสภาพของการประมงในแหล่งน้ำ  และนำมาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรประมงในแหล่งน้ำ  ติดตามและเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรประมงในแหล่งน้ำเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน  ตรวจสอบ  ติดตามและรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  (Food safety  และ  GAP)  ผลิตและขยายพันธุ์สัตว์น้ำจืดที่หายาก  ใกล้สูญพันธุ์  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ  เพื่อเพิ่มผลผลิตประมงและดำรงความอุดมสมบูรณ์ในแหล่งน้ำให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  และให้การสนับสนุนทางวิชาการกับหน่วยงานส่วนภูมิภาค  กำกับดูแลด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการประมงในพื้นที่รับผิดขอบ  2  จังหวัด  คือ พื้นที่จังหวัดเชียงราย  และจังหวัดลำปาง  แบ่งออกเป็ฯ  1 งาน 2 กลุ่ม  ดังนี้

 

               1. งานธุรการ

                    งานธุรการ  งานสารบรรณ  งานงบประมาณ  การเงิน  บัญชีและพัสดุ  งานบุคคล  ดุแลความเรียบร้อยสถานที่ราชการ  และเวรยามรักษาการณ์  ควบคุมการใช้  การดูแลและบำรุงรักษายานพาหนะ

               2. กลุ่มงานวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

                    ศึกษา  ค้นคว้า  ทดสอบ  วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด  โดยเน้นวิจัยที่เชื่อมโยงกับสถาบันต่างๆ  ของสำนักฯ  เพื่อนำเทคโนโลยีมาทดสอบขยายผลภายใต้ข้อจำกัดของสภาพพื้นที่จริง  วิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ  และขยายพันธุ์สัตว์น้ำที่หายากหรือใกล้สูญพันธ์ของแต่และท้องถิ่น  เพื่อการอนุรักษ์ / วิจัยขั้นพื้นฐานที่จำเป็น  ดำเนินการผลิตพันธุ์สัตว์น้ำชนิดพันธุ์ที่เหมาะสมกับแหล่งน้ำ  เพื่อเพิ่มผลผลิตประมงในแหล่งน้ำ  ตรวจสอบ  ติดตาม  และรับรองฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด  ให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  และให้การสนับสนุนทางวิชาการกับหน่วยงานส่วนภูมิภาคในเรื่องการกำกับดูแลการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

               3. กลุ่มงานวิจัยแหล่งน้ำ

                    ศึกษา  ค้นคว้า  วิจัย  ชีววิทยาแหล่งน้ำ  ทรัพยากรประมง  สภาวะการทำประมง  สภาวะเศรษฐกิจและสังคมของชาวประมง  เพื่อประเมินสถานการณ์และคาดการณ์ผลผลิตประมงในแหล่งน้ำ  และใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรประมงในแหล่งน้ำ  ติดตาม  เฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรประมงในแหล่งน้ำเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำโดยเน้นชนิดพันธุ์ที่เหมาะสมกับแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตประมงและอุดมความสมบูรณ์ในแหล่งน้ำ  อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำและรักษาความหลากหลายทางชีวภาพในแหล่งน้ำ  ให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำประมง  และให้การสนับสนุนทางวิชาการกับหน่วยงานส่วนภูมิภาคในเรื่องการกำกับดูแลด้านการทำประมง

 

 

 

 

 •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
 •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 •  ปล่อยปลาลงสู่กว๊านพะเยา ตามโครงการประมงอาสาพาปลากลับบ้าน ภายใต้กิจกรรม   (244)   ร่วมจัดทำแหล่งอาหารสัตว์น้ำพร้อมทั้งปล่อยพันธุ์ปลากินพืช  (224)  ปล่อยกุ้งก้ามกราม จำนวน 300,000 ตัว ภายใต้กิจกรรมบริหารจัดการแหล่งประมงเชิงนิเวศ (EAFM) ชุมชนประมงแม... (223)  ลงเก็บตัวอย่างแพลงก์ตอน และเก็บตัวอย่างน้ำในกว๊านพะเยา  (223)  ร่วมจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ตามโครงการทำดีเพื่อแม่เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบร... (212)  ร่วมจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ตามโครงการทำดีเพื่อแม่เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบร... (212)  ปฐมบทแห่งการก่อกำเนิดกว๊านพะเยา พรรณไม้น้ำ แพลงก์ตอนพืช และแพลงก์ตอนสัตว์ กว๊านพะเยา   (185)  จัดเก็บข้อมูล CPUE และคุณภาพน้ำ ครั้งที่ 2 ณ อ่างเก็บน้ำห้วยเฟือง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่ 4 ต.... (150)  หน่วยขุดลอก และกำจัดวัชพืชกว๊านพะเยาพร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา ร่วมกำจัดวัชพ... (140)  ลงพื้นที่กว๊านพะเยาเพื่อเก็บตัวอย่างน้ำและปลา จากการแจ้งของประชาชนว่าพบเห็นปลาตายในกว๊านพะเยา  (128)

  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์​วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา

   ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา เลขที่ 1 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา  56000 โทร.054-431251 โทรสาร.054-480266 E-mail : ifphayao@gmail.com ติดต่อซื้อพันธุ์ปลา 054-480527