หน้าที่ความรับผิดชอบ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 1 (พะเยา)

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

แบนเนอร์

 เผยเเพร่: 2017-06-12  |   ข่าววันที่: 2017-06-12 |  อ่าน: 1,117 ครั้ง
 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 

                ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา  มีหน้าที่รับผิดชอบงานวิจัยพื้นฐานและประยุกต์ด้านเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด  การฟื้นฟูทรัพยากรประมง  การกำหนดมาตรฐานฟาร์มการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับหน่วยงานอื่นๆ  ปฏิบัติงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาอาชีพและการให้บริการด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดและการประมง  ศึกษาวิจัยเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจและพันธุ์สัตว์น้ำหากยากใกล้สูญพันธุ์ของแต่ละท้องถิ่น  เพื่อการอนุรักษ์ศึกษาวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลชีวิทยาแหล่งน้ำ  ทรัพยากรประมง  เพื่อประเมินสภาพของการประมงในแหล่งน้ำ  และนำมาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรประมงในแหล่งน้ำ  ติดตามและเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรประมงในแหล่งน้ำเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน  ตรวจสอบ  ติดตามและรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  (Food safety  และ  GAP)  ผลิตและขยายพันธุ์สัตว์น้ำจืดที่หายาก  ใกล้สูญพันธุ์  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ  เพื่อเพิ่มผลผลิตประมงและดำรงความอุดมสมบูรณ์ในแหล่งน้ำให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  และให้การสนับสนุนทางวิชาการกับหน่วยงานส่วนภูมิภาค  กำกับดูแลด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการประมงในพื้นที่รับผิดขอบ  2  จังหวัด  คือ พื้นที่จังหวัดเชียงราย  และจังหวัดลำปาง  แบ่งออกเป็ฯ  1 งาน 2 กลุ่ม  ดังนี้

 

               1.  งานธุรการ

                    งานธุรการ  งานสารบรรณ  งานงบประมาณ  การเงิน  บัญชีและพัสดุ  งานบุคคล  ดุแลความเรียบร้อยสถานที่ราชการ  และเวรยามรักษาการณ์  ควบคุมการใช้  การดูแลและบำรุงรักษายานพาหนะ

               2.  กลุ่มงานวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

                    ศึกษา  ค้นคว้า  ทดสอบ  วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด  โดยเน้นวิจัยที่เชื่อมโยงกับสถาบันต่างๆ  ของสำนักฯ  เพื่อนำเทคโนโลยีมาทดสอบขยายผลภายใต้ข้อจำกัดของสภาพพื้นที่จริง  วิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ  และขยายพันธุ์สัตว์น้ำที่หายากหรือใกล้สูญพันธ์ของแต่และท้องถิ่น  เพื่อการอนุรักษ์ / วิจัยขั้นพื้นฐานที่จำเป็น  ดำเนินการผลิตพันธุ์สัตว์น้ำชนิดพันธุ์ที่เหมาะสมกับแหล่งน้ำ  เพื่อเพิ่มผลผลิตประมงในแหล่งน้ำ  ตรวจสอบ  ติดตาม  และรับรองฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด  ให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  และให้การสนับสนุนทางวิชาการกับหน่วยงานส่วนภูมิภาคในเรื่องการกำกับดูแลการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

               3.  กลุ่มงานวิจัยแหล่งน้ำ

                    ศึกษา  ค้นคว้า  วิจัย  ชีววิทยาแหล่งน้ำ  ทรัพยากรประมง  สภาวะการทำประมง  สภาวะเศรษฐกิจและสังคมของชาวประมง  เพื่อประเมินสถานการณ์และคาดการณ์ผลผลิตประมงในแหล่งน้ำ  และใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรประมงในแหล่งน้ำ  ติดตาม  เฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรประมงในแหล่งน้ำเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำโดยเน้นชนิดพันธุ์ที่เหมาะสมกับแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตประมงและอุดมความสมบูรณ์ในแหล่งน้ำ  อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำและรักษาความหลากหลายทางชีวภาพในแหล่งน้ำ  ให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำประมง  และให้การสนับสนุนทางวิชาการกับหน่วยงานส่วนภูมิภาคในเรื่องการกำกับดูแลด้านการทำประมง

 

 

 

 


  •  Hit 20 อันดับ
  • ประวัติศูนย์.. (3,295)  ราคาพันธุ์ปลาที่จำหน่าย.. (3,216) ประกาศ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 1 (พะเยา).. (1,689) cpue.. (1,416) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (1,117) โครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยังยืน.. (1,015) โครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยังยืน ครั้งที่ 2.. (947) โครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยังยืน 60.. (939) รับสมัครพนักงานราชการ.. (844) โครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยังยืน ครั้งที่ 8.. (842) โครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยังยืน ครั้งที่ 5.. (780) โครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยังยืน ครั้งที่ 7.. (776) โครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยังยืน ครั้งที่ 3.. (751) โครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยังยืน ครั้งที่ 6.. (750) โครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยังยืน ครั้งที่ 4.. (702) zoning.. (649) FMD 60.. (639) กิจกรรมมอบพันธุ์ปลาโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 60.. (639) ประกาศ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 1 (พะเยา) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ใ.. (627) ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์.. (582)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 1 (พะเยา)

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต1 (พะเยา) เลขที่ 1 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา  56000 โทร.054-431251 โทรสาร.054-480266 E-mail : ifphayao@gmail.com ติดต่อซื้อพันธุ์ปลา 054-480527