ประวัติศูนย์ 

แบนเนอร์ประวัติศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา

 

          แรกเริ่มมีชื่อว่า “สถานีบำรุงพันธุ์สัตว์น้ำ 2 กว๊านพะเยา” พื้นที่ก่อสร้างได้จากการเวนคืนโดย การจัดซื้อจากราษฎร ในปี พ.ศ. 2482-2484 พร้อมๆ กับการเวนคืนที่ดินในบริเวณกว๊านพะเยา การก่อสร้างสถานีฯ เริ่มดำเนินการ เมื่อ ก่อสร้างประตูน้ำแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2482 และเริ่มเปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2484 สถานีฯ แห่งนี้เป็นสถานีฯ แห่งที่ 2 ของประเทศไทย โดยมีนายสวัสดิ์ เทียมเมธ เป็นหัวหน้าสถานีฯ เป็นคนแรก ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2496 เปลี่ยนชื่อเป็นสถานีประมง (กว๊านพะเยา) เชียงราย ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2520 จังหวัดพะเยาได้แยกออกมา จากจังหวัด เชียงรายทำให้สถานีฯ เปลี่ยนชื่อเป็นสถานีประมงน้ำจืดจังหวัดพะเยา และในปีงบประมาณ 2545 เนื่องจากมีการปรับโครงสร้างระบบราชการใหม่ ทำให้สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดพะเยา ปรับเปลี่ยนเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา ปัจจุบันตั้งอยู่ถนนพหลโยธิน ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา มีพื้นที่ที่อยู่ในครอบครอง แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้

 

ส่วนที่ 1

 

     สถานีฯ เดิมมี 4 แปลง (ตามทะเบียนการครอบครอง สค.1) แปลงที่ 1 เป็นที่ทำการ มีเนื้อที่ 67 ไร่ แปลงที่ 2 มีเนื้อที่ 2 งาน 87 ตารางวา แปลงที่ 3 มีเนื้อที่ 1 งาน 90 ตารางวา แปลงที่ 4 มีเนื้อที่ 2 ไร่ 1 งาน 24 ตารางวา    ประกอบด้วยอาคารที่ทำการ  อาคารปลาบึก  ประตูระบายน้ำ  พระตำหนัก หลังที่ 1  พระตำหนัก หลังที่ 2  พระตำหนัก หลังที่ 3  พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  อาคาร แสดงพันธุ์ปลา (aquarium) ระบบบำบัดน้ำเสีย และประตูระบายน้ำ บันไดปลาโจน และศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน

 

อาคารที่ทำการ อาคารปลาบึกและปฎิมากรรมปลาบึก ประตูระบายน้ำ
พระตำหนัก หลังที่ 1 พระตำหนัก หลังที่ 2 พระตำหนัก หลังที่ 3
พระราชานุสาวรีย์สมเด็จย่า พิพิธภัณฑ์ปลาบึก (aquarium)

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน

 

      อาคารแสดงพันธุ์ปลาน้ำจืด  ก่อสร้างขึ้นภายใต้โครงการประมงในแหล่งน้ำจืดขนาดใหญ่  เป็นอาคารแบบตึกขึ้นเดียว  โครงสร้าง คสล.  โครงหลังคาเหล็กทรงสเปน  พร้อมอุปกรณ์  และตู้แสดงพันธุ์ปลาจำนวน  34  ตู้  งบประมาณการก่อสร้างวงเงิน  4,177,600  บาท  สร้างเสร็จสมบูรณ์เมื่อเดือนมกราคม  2536

          ภายในอาคารแสดงพันธุ์ปลา  จัดแสดงพันธุ์ปลาน้ำจืดที่หาดูยากในพื้นที่จังหวัดพะเยา  โดยรวบรวมจากกว๊านพะเยา  แม่น้ำอิง  แม่น้ำแม่ลาว  พันธุ์ปลาที่จัดแสดงไว้ในอาคารแสดงพันธุ์ปลา  มีประมาณ  69  ชนิด  เปิดให้เข้าชมทุกวัน  ไม่เว้นวันหยุดราชการ  ตั้งแต่เวลา  08.30 -16.30  โดยมีผู้เข้าชมสถานแสดงพันธุ์ปลาเป็นหมู่คณะจากสถานศึกษา  กลุ่มเยาวชนต่างๆ  และบุคคลทั่วไป

 

 

 

 

ส่วนที่ 2

     ก่อสร้างภายใต้โครงการประมงในแหล่งน้ำจืดขนาดใหญ่ งบประมาณ 185 ล้านบาท ดำเนินการเมื่อปี 2534 ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2536 พื้นที่ทั้งหมด 200 ไร่  ประกอบไปด้วย อาคารปฏิบัติการ  โรงเพาะฟัก  และบ่อดิน

 

 

อาคารปฏิบัติการ โรงเพาะฟัก บ่อดิน

 

 

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  เข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางจ้าวสุทิ...  269   ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนว...  228   เข้าร่วมกิจกรรมและพิธีเปิด เดิน-วิ่ง Olympic Day 2022    207  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำโครงการปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อรักษาระบบนิเวศในอ่างเก็บน้ำของกรมชล...  201  บุคลากรศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยาร่วมกันทำความสะอาดบริเวณศูนย์   200  จัดเก็บข้อมูล CPUE ณ อ่างเก็บน้ำห้วยเฟือง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลผาช้างน้อ...  183  เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำร่างแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดพะเยา พ.ศ.2565-2570 (...  176  เข้าร่วมโครงการคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโรสาธิราชฯ สย...  156  “โครงการประมงร่วมอาสาพาปลากลับบ้าน” จังหวัดพะเยาและจังหวัดเชียงราย   156  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยปร...  155


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์​วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา เลขที่ 1 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา  56000 โทร.054-431251 โทรสาร.054-480266 E-mail : ifphayao@gmail.com ติดต่อซื้อพันธุ์ปลา 054-480527    ifphayao@gmail.com   054-431251   054480266   แฟนเพจ