สำนักงานประมงจังหวัดระยอง จัดประชุมชี้แจงขั้นตอนการดำเนินการตามมาตรา 78 (1) ให้กับผู้เพาะเลี้ยงกุ้งทะเล

 สำนักงานประมงจังหวัดระยอง


สำนักงานประมงจังหวัดระยอง จัดประชุมชี้แจงขั้นตอนการดำเนินการตามมาตรา 78 (1) ให้กับผู้เพาะเลี้ยงกุ้งทะเล 

ข่าวกิจกรรม


 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย/เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิ...  621   โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์  จังหวัดระยอง ไตรมาส 3/2565   173  โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎรา...  162  การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ   149  มอบปัจจัยการผลิตให้แก่ศูนย์เรียนรู้กลุ่มคนพิการ ตามโครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลาใน...  120  พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร-อาหารแห้ง และพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ งานมหกรรมเล่าขานตำ...  103  ประชาสัมพันธ์การห้ามเพาะเลี้ยงปลาที่มีการตัดแต่งพันธุกรรม GMOs   99  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสิ...  90  การเสวนาพลังงานสะอาด วิถีประมง   64  โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพประมง ชายฝั่ง ประจำปี 2565   11


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดระยอง

     ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ชั้น 3 ถนนสุขุมวิท  ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150      fpo-rayong@dof.in.th   038-694094   038-694094   แฟนเพจ