โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพประมง ชายฝั่ง ประจำปี 2565

 สำนักงานประมงจังหวัดระยอง


โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพประมง ชายฝั่ง ประจำปี 2565 
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565เสรี เรือนหล้า ประมงจังหวัดระยอง พร้อมด้วยหก.บริหารจัดการด้านการประมง(นางไพรัช เจียะรัตน์) ลงพื้นที่ทำกิจกรรม โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพประมง ชายฝั่ง ประจำปี 2565 โดย PTT GC สนับสนุนงบประมาณให้กับชุมชนประมงพื้นบ้านชายฝั่งทะเลระยอง จำนวน 10 กลุ่ม ๆละ 50,000 บาท ในการจัดทำแหล่งอาศัยสัตว์น้ำ (ซั้งกอ)/ธนาคารปูม้า เพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในเขตทะเลชายฝั่งระยอง สร้างความมั่นคงในอาชีพและใช้ประโยชน์จากสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน
 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย/เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิ...  864   โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎรา...  211  พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร-อาหารแห้ง และพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ งานมหกรรมเล่าขานตำ...  176  มอบปัจจัยการผลิตให้แก่ศูนย์เรียนรู้กลุ่มคนพิการ ตามโครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลาใน...  165  ประชาสัมพันธ์การห้ามเพาะเลี้ยงปลาที่มีการตัดแต่งพันธุกรรม GMOs   158  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสิ...  132  การเสวนาพลังงานสะอาด วิถีประมง   109  โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพประมง ชายฝั่ง ประจำปี 2565   61


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดระยอง

     ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ชั้น 3 ถนนสุขุมวิท  ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150      fpo-rayong@dof.in.th   038-694094   038-694094   แฟนเพจ