การเสวนาพลังงานสะอาด วิถีประมง วันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2565 นายเสรี  เรือนหล้า ประมงจังหวัดระยองร่วมเสวนาการประดิษฐ์คิดค้นใช้พลังงานสะอาดจากโซล่าเซลล์กับเรือประมง เพื่อเป็นทางเลือกในการลดต้นทุนการทำประมงและขยายผลเชื่อมโยงไปสู่การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ จัดโดยสถาบันวิชาการพลังงานร่วมกับเทศบาลตำบลปากน้ำประแสร์/สมาคมประมง โดยมีท่านปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ) เป็นประธานในพิธี ณ อนุสรณ์เรือรบหลวงประแส ตำบลปากน้ำกระแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง  

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย/เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิ...  864   โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎรา...  211  พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร-อาหารแห้ง และพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ งานมหกรรมเล่าขานตำ...  176  มอบปัจจัยการผลิตให้แก่ศูนย์เรียนรู้กลุ่มคนพิการ ตามโครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลาใน...  165  ประชาสัมพันธ์การห้ามเพาะเลี้ยงปลาที่มีการตัดแต่งพันธุกรรม GMOs   158  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสิ...  132  การเสวนาพลังงานสะอาด วิถีประมง   110  โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพประมง ชายฝั่ง ประจำปี 2565   61


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดระยอง

     ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ชั้น 3 ถนนสุขุมวิท  ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150      fpo-rayong@dof.in.th   038-694094   038-694094   แฟนเพจ