มอบปัจจัยการผลิตให้แก่ศูนย์เรียนรู้กลุ่มคนพิการ ตามโครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลาในกระชังให้กับศูนย์เรียนรู้กลุ่มคนพิการ

 สำนักงานประมงจังหวัดระยอง


มอบปัจจัยการผลิตให้แก่ศูนย์เรียนรู้กลุ่มคนพิการ ตามโครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลาในกระชังให้กับศูนย์เรียนรู้กลุ่มคนพิการ วันที่ 4 สิงหาคม 2565 กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง มอบปัจจัยการผลิตให้แก่ศูนย์เรียนรู้กลุ่มคนพิการ ตามโครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลาในกระชังให้กับศูนย์เรียนรู้กลุ่มคนพิการ ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ประกอบด้วย

- กระชังเลี้ยงปลา ขนาด 5x5 เมตรจำนวน 4 กระชัง

- กระชังบกขนาด 3x5 เมตร จำนวน 4 กระชัง

- ลูกพันธุ์ปลานิล จำนวน 3,000 ตัว

- ลูกพันธุ์กบ จำนวน 3,000 ตัว

- อาหารสำเร็จรูป

เพื่อเป็นการฝึกอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรกลุ่มคนพิการ ณ ศูนย์เรียนรู้กลุ่มคนพิการตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย/เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิ...  647   โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎรา...  164  การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ   150  มอบปัจจัยการผลิตให้แก่ศูนย์เรียนรู้กลุ่มคนพิการ ตามโครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลาใน...  121  พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร-อาหารแห้ง และพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ งานมหกรรมเล่าขานตำ...  106  ประชาสัมพันธ์การห้ามเพาะเลี้ยงปลาที่มีการตัดแต่งพันธุกรรม GMOs   103  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสิ...  92  การเสวนาพลังงานสะอาด วิถีประมง   66  โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพประมง ชายฝั่ง ประจำปี 2565   13


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดระยอง

     ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ชั้น 3 ถนนสุขุมวิท  ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150      fpo-rayong@dof.in.th   038-694094   038-694094   แฟนเพจ