โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์  จังหวัดระยอง ไตรมาส 3/2565

 สำนักงานประมงจังหวัดระยอง


โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์  จังหวัดระยอง ไตรมาส 3/2565 



ร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์   จังหวัดระยอง ไตรมาส 3/2565
…………………………………
วันที่ 2 มิถุนายน 2565
นายชาญนะ  เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 3 ณ เทศบาลตำบลบ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ทั้งนี้ นายเสรี เรือนหล้า ประมงจังหวัดระยองและเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอาชีพประมงร่วมกิจกรรมให้บริการความรู้ด้านวิชาการประมง/การเพาะพันธุ์ปูม้า จากธนาคารปูม้า ของชุมชนประมงพื้นบ้านกลุ่มอู่ตะเภาสามัคคี พร้อมทั้งมอบพันธุ์ปลานิลจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดให้เกษตรกรนำไปเลี้ยงในบ่อ จำนวน 50 ราย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย/เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิ...  647   โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎรา...  164  การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ   150  มอบปัจจัยการผลิตให้แก่ศูนย์เรียนรู้กลุ่มคนพิการ ตามโครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลาใน...  121  พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร-อาหารแห้ง และพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ งานมหกรรมเล่าขานตำ...  106  ประชาสัมพันธ์การห้ามเพาะเลี้ยงปลาที่มีการตัดแต่งพันธุกรรม GMOs   104  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสิ...  92  การเสวนาพลังงานสะอาด วิถีประมง   66  โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพประมง ชายฝั่ง ประจำปี 2565   13


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดระยอง

     ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ชั้น 3 ถนนสุขุมวิท  ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150      fpo-rayong@dof.in.th   038-694094   038-694094   แฟนเพจ