โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมงจ.ระยอง

 สำนักงานประมงจังหวัดระยอง


โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมงจ.ระยอง วันที่ 11 มกราคม 2565 นายกุณสมบัติ  สิริสมบัติ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ประธานคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมงจ.ระยอง พร้อมคณะชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ การจัดทำแผนปฏิบัติงาน /กิจกรรม/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ และขั้นตอนการดำเนินการตามแผนฯ ตลอดจนการบันทึกข้อมูลการทำการประมงของสมาชิกกลุ่ม ให้กับองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ ปีงบประมาณ 2565 จำนวน 8 กลุ่ม

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย/เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิ...  857   โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎรา...  210  พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร-อาหารแห้ง และพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ งานมหกรรมเล่าขานตำ...  174  มอบปัจจัยการผลิตให้แก่ศูนย์เรียนรู้กลุ่มคนพิการ ตามโครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลาใน...  162  ประชาสัมพันธ์การห้ามเพาะเลี้ยงปลาที่มีการตัดแต่งพันธุกรรม GMOs   157  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสิ...  132  การเสวนาพลังงานสะอาด วิถีประมง   108  โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพประมง ชายฝั่ง ประจำปี 2565   57


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดระยอง

     ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ชั้น 3 ถนนสุขุมวิท  ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150      fpo-rayong@dof.in.th   038-694094   038-694094   แฟนเพจ