แนวทางการปฏิบัติ “การเพิ่มนายจ้าง ในหนังสือคนประจำเรือ”

 สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี


แนวทางการปฏิบัติ “การเพิ่มนายจ้าง ในหนังสือคนประจำเรือ” แนวทางการปฏิบัติ

“การเพิ่มนายจ้าง ในหนังสือคนประจำเรือ”

***นายจ้างสามารถดำเนินการเพิ่มนายจ้าง ณ สำนักงานประมงจังหวัด 22 จังหวัดชายทะเล เมื่อเพิ่มนายจ้างในหนังสือคนประจำเรือแล้ว จะต้องไปดำเนินการแก้ไขรายการในใบอนุญาตทำงานกับจัดหางานจังหวัด ภายใน "15 วัน" นับจากวันที่เพิ่มนายจ้าง***

ให้ยื่นคำขอใบแทน ขอแก้ไขรายการ ขอต่ออายุหนังสือคนประจำเรือ

พร้อมแนบหรือแสดงหลักฐาน ดังต่อไปนี้

1. หนังสือคนประจำเรือ

2. หนังสือยินยอมให้ลูกจ้างแรงงานต่างด้าวเพิ่มนามจ้าง

3. ใบอนุญาตทำงานจากกรมจัดหางาน

4. 5. สัญญาจ้างของนายจ้างใหม่

เอกสารของเรือประมง / ใบอนุญาตทำการประมง ของนายจ้างใหม่

***การขอเพิ่มนายจ้าง สามารถเพิ่มได้รวมแล้วไม่เกิน 3 คน

สามารถดาวน์โหลดเอกสารแบบคำขอที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มนายจ้าง ตาม QR Code ที่ปรากฎ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการ fisherman shop@chonburi  ในงานกลุ่มเวทีขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ตามแนวทาง ...  307   กรมประมงขอแจ้งการขยายระยะเวลารับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้ง ...  290  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด  จังหวัดชลบุรี ...  230  ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566...  219  ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี   208  แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตรกรรม ปี 2565/66   200  โครงการขยายผลทุนปริญญาตรีเพื่อพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ร่วมกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา...  194  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสม...  180  แจ้งเกษตรกร ชาวประมง และผู้ประกอบธุรกิจ "เรื่อง การแอบอ้างเพื่อรับการสนับสนุนการ...  149  ประชุมคณะทำงานตรวจสอบการขออนุญาตทำสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำ ครั้งที่ 1/2566   136


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี

     202 หมู่ 3 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000    fpo-chonburi@dof.in.th   038398049   038398050   แฟนเพจ