อย่าซื้อ! "เครื่องมือน็อคปลา"

 สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี


อย่าซื้อ! "เครื่องมือน็อคปลา" สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี ขอประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสินค้าออนไลน์ ชนิด "เครื่องมือน็อคปลา" ที่ใช้กระแสไฟฟ้าในการจับสัตว์น้ำในแหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์ ซึ่งเป็นการจับสัตว์น้ำโดยผิดกฎหมาย และทำลายพันธุ์สัตว์น้ำอย่างร้ายแรง และมีโทษทางอาญา ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558

ข้อกฎหมาย

มาตรา 60 ห้ามมิให้ผู้ใดใช้กระแสไฟฟ้าทำการประมง หรือใช้วัตถุระเบิดในที่จับสัตว์น้ำในกรณีที่ทางราชการมีความจำเป็นต้องใช้วัตถุในที่จับสัตว์น้ำ ให้กระทำได้เมื่อได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีกรมประมง และได้ดำเนินการป้องกันมิให้เกิดความเสียหายแก่สัตว์น้ำเกิดสมคารแล้ว

ความในวรรคหนึ่่งมิให้ใช้บังคับแก่การใช้วัตถุระเบิดเพื่อประโยชน์ของทางราชการทหาร

มาตรา 141 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 60 ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 200,000 บาท ถึง 1,000,000 บาท หรือปรับจำนวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่ได้จากการทำการประมง แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสม...  314   แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตรกรรม ปี 2565/66   272  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด  จังหวัดชลบุรี ...  258  ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี   228  ประชุมคณะทำงานตรวจสอบการขออนุญาตทำสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำ ครั้งที่ 1/2566   178  ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตร "เทคนิคการสอนงานและการเป็นพี่เลี้ยง...  152  ร่วมฟังสัมมนาวิชาการ ฟาร์มสองน้ำ ครั้งที่2 / 2565 หัวข้อเรื่อง การผลิตลูกกุ้งปลอ...  143  ประชาสัมพันธ์ โครงการดีดี จากกรมประมงเพื่อเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล โครงการลดต้นท...  142  พิธีส่งมอบปลากะตักแห้ง ปลาทูเค็ม และอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีน พระราชทาน โครงการตา...  142  สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี ขอรายงานสถานการณ์ ราคากุ้งขาวแวนาไม (ปากบ่อ) ณ วันที่...  138


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี

     202 หมู่ 3 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000    fpo-chonburi@dof.in.th   038398049   038398050   แฟนเพจ