คู่มือการออกหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้ำเพื่อการส่งออกนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2564

 สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี


คู่มือการออกหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้ำเพื่อการส่งออกนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2564 ด้วยกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ (กพส. ได้ดำเนินการปรับปรุงระเบียบกรมประมง
ว่าด้วยการขอหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้ำเพื่อการส่งสัตว์น้ำออกนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อให้
สอดคล้องกับการดำเนินงานของกรมประมง เป็นไปตามข้อกำหนดขององค์การสุขภาพสัตว์โลก (World
Organization for Animal Health; OIE) ข้อกำหนดของประเทศคู่ค้าและสถานการณ์การส่งออกสัตว์น้ำใน
ปัจจุบัน โดยระเบียบฯ ดังกล่าวได้ประกาคในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
ในการนี้ กพส. ขอแจ้งเวียนระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการขอหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้ำ
เพื่อการส่งสัตว์น้ำออกนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการรับรองสถาน
ประกอบการส่งออกสัตว์น้ำและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบฯ นี้ต่อไป ทั้งนี้
สามารถดาวน์โหลดเอกสารระเบียบฯ ได้ทาง QR code ที่ปรากฎด้านล่างนี้ และสามารถสอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ที่กลุ่มวิจัยและพัฒนาการควบคุมโรคสัตว์น้ำ กพส. หมายเลขโทรศัพท์ 0 ๒๕๗๙ ๔๑๒๒ หมายเลข
โทรศัพท์ภายใน ๗๒๑๒ และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ aahrdd.control@gmail.com

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการ fisherman shop@chonburi  ในงานกลุ่มเวทีขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ตามแนวทาง ...  307   กรมประมงขอแจ้งการขยายระยะเวลารับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้ง ...  291  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด  จังหวัดชลบุรี ...  232  ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566...  219  ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี   210  แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตรกรรม ปี 2565/66   204  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสม...  200  โครงการขยายผลทุนปริญญาตรีเพื่อพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ร่วมกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา...  196  แจ้งเกษตรกร ชาวประมง และผู้ประกอบธุรกิจ "เรื่อง การแอบอ้างเพื่อรับการสนับสนุนการ...  151  ประชุมคณะทำงานตรวจสอบการขออนุญาตทำสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำ ครั้งที่ 1/2566   137


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี

     202 หมู่ 3 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000    fpo-chonburi@dof.in.th   038398049   038398050   แฟนเพจ