กลุ่มควบคุมการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต