ประชาสัมพันธ์ข้อกำหนดใหม่ของประเทศญี่ปุ่นในการนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำ

 กลุ่มควบคุมการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ


ประชาสัมพันธ์ข้อกำหนดใหม่ของประเทศญี่ปุ่นในการนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำ ด้วยทบวงประมงญี่ปุ่น (Fisheries Agency of Japan)ได้ออกกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU Fishing) และกำหนดแผนงานเอกสารการจับสัตว์น้ำ (Catch Documentation Scheme; CDS) ซึ่งญี่ปุ่นได้พัฒนารูปแบบที่สอดคล้องกับสหภาพยุโรป โดยกำหนดให้สินค้าสัตว์น้ำที่นำเข้าไปยังญี่ปุ่นจะต้องแสดงเอกสารยืนยันแหล่งที่มาของสัตว์น้ำว่าไม่ได้มาจากประเทศที่สาม ซึ่งไม่ใช่ประเทศเจ้าของธงเรือและหากสินค้าสัตว์น้ำถูกส่งออกมาจากประเทศที่สาม ซึ่งไม่ใช่ประเทศเจ้าของธงเรือ จะต้องมีเอกสารเพิ่มเติม ได้แก่ ใบรับรองการแปรรูปสัตว์น้ำ (Processing Statement) ซึ่งออกโดยประเทศที่สามที่มีการแปรรูปสัตว์น้ำก่อน ส่งออกไปยังญี่ปุ่น หรือเอกสารรับรองว่าสินค้าสัตว์น้ำไม่ได้ผ่านการดำเนินการใด ๆ เป็นต้น โดยแผนงานเอกสารการจับสัตว์น้ำ (Catch Documentation Scheme; CDS) ของญี่ปุ่นกำหนดใช้กับสัตว์น้ำ ดังนี้

>>หมึก ได้แก่ หมึกกล้วย และหมึกกระดอง (Squid and Cuttle fish)

>>ปลา ได้แก่ Pacific saury ( Cololabis spp.), Mackerel (Scomber spp.) Sardine (Sardinops spp.)

ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=2qLmIXsGejIhttps://www.youtube.com/watch?v=2qLmIXsGejI

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการขออนุญาตนำเข้าสัตว์หรือซากสัตว์ตามพระราชบัญัติโรคระบาดสั...  525   ประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการขออนุญาตส่งออกสัตว์หรือซากสัตว์ตามพระราชบัญัติโรคระบาดสั...  388  ประชาสัมพันธ์ข้อกำหนดใหม่ของประเทศญี่ปุ่นในการนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำ   346  บันทึกข้อตกลง (แก้ไขเพิ่มเติม) เรื่อง การควบคุมตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้า ส่งออ...  342  กระบวนการนำเข้ากุ้งทะเลหรือซากกุ้งทะเลจากสาธารณรัฐเอกวาดอร์และสาธารณรัฐอินเดีย   233  หัวหน้ากลุ่มและเจ้าหน้าที่กลุ่มควบคุมการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำเข้าร่วมประชุม IUU (...  153  เจ้าหน้าที่กลุ่มควบคุมการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ กองตรวจสอบเรือประมงสินค้าสัตว์น้ำ ...  122  การประชุมซักซ้อมการใช้งานระบบเพื่อรองรับกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น    88  เจ้าหน้าที่กลุ่มควบคุมการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงลา...  74  ประกาศกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต    74


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 กลุ่มควบคุมการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ

     สถานที่ตั้ง : อาคารกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 (ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน)    fsw1900@hotmail.com   02-940-6818 ต่อ 0 หรือ103 ,02-579-3614-5 ต่อ 0 หรือ103, 02-562-0600 ต่อ 2107   แฟนเพจ