การประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎหมายการนำเข้าของประเทศญี่ปุ่น

 กลุ่มควบคุมการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ


การประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎหมายการนำเข้าของประเทศญี่ปุ่น 

ประชาสัมพันธ์


ด้วยทบวงประมงญี่ปุ่น (Fisheries Agency of Japan)ได้ออกกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU Fishing) และได้กำหนดแผนงานเอกสารการจับสัตว์น้ำ (Catch Documentation Scheme; CDS) ซึ่งญี่ปุ่นได้พัฒนารูปแบบที่สอดคล้องกับสหภาพยุโรป
โดยกำหนดให้สินค้าสัตว์น้ำที่นำเข้าไปยังญี่ปุ่น 5 ชนิด ได้แก่ หมึกกล้วยและหมึกกระดอง ปลาซันมะ (Cololabis spp) ปลาแมคเคอเรล (Scomber spp) และปลาซาร์ดีน (Sardinops spp) จะต้องแสดงเอกสารยืนยันแหล่งที่มาของสัตว์น้ำว่าไม่ได้มาการทำการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 ธันวาคม 2565 
เพื่อเป็นการซักซ้อมความเข้าใจในและเพื่อลดผลกระทบสำหรับผู้ส่งออกสินค้าสัตว์น้ำไปยังประเทศญี่ปุ่น กลุ่มควบคุมการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ จึงเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยมีรองอธิบดีกรมประมง (นายถาวร ทันใจ) เป็นประธานการประชุม เพื่อชี้แจงผลจากการบังคับกฎหมายฉบับใหม่นี้ และหารือ กรณีการปฏิบัติตามกฎหมายฉบับดังกล่าว ทั้งนี้ จากการประชุมได้มีประเด็นข้อกังวลจากผู้ประกอบการ ซึ่งกลุ่มควบคมการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำจะดำเนินการประสานไปยังหน่วยงานผู้รับผิดชอบ เพื่อนำมาชี้แจงแก่ผู้ประกอบการต่อไป 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการขออนุญาตนำเข้าสัตว์หรือซากสัตว์ตามพระราชบัญัติโรคระบาดสั...  493   ประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการขออนุญาตส่งออกสัตว์หรือซากสัตว์ตามพระราชบัญัติโรคระบาดสั...  388  บันทึกข้อตกลง (แก้ไขเพิ่มเติม) เรื่อง การควบคุมตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้า ส่งออ...  328  ประชาสัมพันธ์ข้อกำหนดใหม่ของประเทศญี่ปุ่นในการนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำ   319  กระบวนการนำเข้ากุ้งทะเลหรือซากกุ้งทะเลจากสาธารณรัฐเอกวาดอร์และสาธารณรัฐอินเดีย   233  หัวหน้ากลุ่มและเจ้าหน้าที่กลุ่มควบคุมการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำเข้าร่วมประชุม IUU (...  149  เจ้าหน้าที่กลุ่มควบคุมการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ กองตรวจสอบเรือประมงสินค้าสัตว์น้ำ ...  116  การประชุมซักซ้อมการใช้งานระบบเพื่อรองรับกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น    84  เจ้าหน้าที่กลุ่มควบคุมการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ ร่วมกับกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์...  68  เจ้าหน้าที่กลุ่มควบคุมการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงลา...  61


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 กลุ่มควบคุมการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ

     สถานที่ตั้ง : อาคารกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 (ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน)    fsw1900@hotmail.com   02-940-6818 ต่อ 0 หรือ103 ,02-579-3614-5 ต่อ 0 หรือ103, 02-562-0600 ต่อ 2107   แฟนเพจ