การประชุมซักซ้อมการใช้งานระบบเพื่อรองรับกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น

 กลุ่มควบคุมการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ


การประชุมซักซ้อมการใช้งานระบบเพื่อรองรับกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น 

ประชาสัมพันธ์


สืบเนื่องจากทบวงประมงญี่ปุ่น (Fisheries Agency of Japan) ได้ออกกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU Fishing) โดยเฉพาะเอกสารการรับรองการจับสัตว์น้ำ (Catch Documentation Scheme: CDS) ซึ่งสินค้าประมงที่ส่งออกไปยังไปญี่ปุ่นจะต้องมีเอกสารใบรับรองการจับสัตว์น้ำ โดยมีผลบังคับวันที่ 1 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป และจากการประชุมร่วมกับผู้ประกอบการเพื่อซักซ้อมความเข้าใจร่วมกันในการปฏิบัติตามกฎหมายฉบับดังกล่าว กรมประมงได้ดำเนินการประสานไปยังฝ่ายญี่ปุ่น เพื่อหารือในประเด็นข้องกังวลของผู้ส่งออกฝ่ายไทย 
เพื่อไม่ให้การส่งออกสินค้าประมงของผู้ส่งออกไทยได้รับผลกระทบ ในวันที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 13:30 - 16:30 กลุ่มควบคุมการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ จึงได้เชิญเจ้าหน้าที่กรมประมงที่เกี่ยวข้อง และผู้ส่งออก เพื่อประชุมซักซ้อมการใช้งานระบบโปรแกรมอิเล็กนิกส์ของกรมประมงในการสนับสนุนการส่งออกสินค้าประมง และระบบการออกใบรับรองสินค้าประมงร่วมกับผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้อำนวยการกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต (นายอนันต์ อัลมาตร์) เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้ ได้แจ้งความคืบหน้าในการดำเนินการไปยังฝ่ายญี่ปุ่นให้ผู้เข้าประชุมได้รับทราบ เพื่อลดความกังวลให้แก่ผู้ส่งออก ณ ห้องประชุมตะพัดเขียว ชั้น 2 กองประมงต่างประเทศ กรมประมง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการขออนุญาตนำเข้าสัตว์หรือซากสัตว์ตามพระราชบัญัติโรคระบาดสั...  493   ประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการขออนุญาตส่งออกสัตว์หรือซากสัตว์ตามพระราชบัญัติโรคระบาดสั...  388  บันทึกข้อตกลง (แก้ไขเพิ่มเติม) เรื่อง การควบคุมตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้า ส่งออ...  328  ประชาสัมพันธ์ข้อกำหนดใหม่ของประเทศญี่ปุ่นในการนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำ   319  กระบวนการนำเข้ากุ้งทะเลหรือซากกุ้งทะเลจากสาธารณรัฐเอกวาดอร์และสาธารณรัฐอินเดีย   233  หัวหน้ากลุ่มและเจ้าหน้าที่กลุ่มควบคุมการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำเข้าร่วมประชุม IUU (...  149  เจ้าหน้าที่กลุ่มควบคุมการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ กองตรวจสอบเรือประมงสินค้าสัตว์น้ำ ...  116  การประชุมซักซ้อมการใช้งานระบบเพื่อรองรับกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น    85  เจ้าหน้าที่กลุ่มควบคุมการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ ร่วมกับกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์...  68  เจ้าหน้าที่กลุ่มควบคุมการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงลา...  61


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 กลุ่มควบคุมการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ

     สถานที่ตั้ง : อาคารกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 (ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน)    fsw1900@hotmail.com   02-940-6818 ต่อ 0 หรือ103 ,02-579-3614-5 ต่อ 0 หรือ103, 02-562-0600 ต่อ 2107   แฟนเพจ