เกี่ยวกับระบบ FSW 

 บริการประชาชน  ข้ั้นตอนการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ


การลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ FSW   

              ลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้ระบบเชื่อมโยงคําขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ตของกรมประมง (FSW) เพื่อทําพิธีการประมงทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ผู้ประกอบการ หมายถึง บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ที่ดําเนินกิจการเกี่ยวกับนําเข้า ส่งออก หรือนําผ่าน และให้หมายความรวมถึงโรงงานที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์น้ำด้วย

ตัวแทนออกของ หมายถึง บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ที่รับหน้าที่ในการนําเข้า ส่งออก หรือนําผ่าน แทนผู้ประกอบการที่ดําเนินกิจการเกี่ยวกับนําเข้า ส่งออก หรือนําผ่าน

ตัวแทนสายเรือ หมายถึง บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ที่รับหน้าที่ในการดําเนินพิธี การแจ้งเรือเข้าออก หรือนําผ่านท่าเทียบเรือ

 

ผู้ประกอบการ ตัวแทนออกของ หรือตัวแทนสายเรือที่มีความประสงค์จะลงทะเบียน ให้ยื่นคําขอตามแบบคําขอลงทะเบียน ดังนี้

 แบบคำขอลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ FSW

ยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่ ที่ด่านตรวจประมงตามที่ท่านสะดวก หรือ กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต (กรมประมง เกษตรกลาง) 

การเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลังจากลงทะเบียน

          ในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการลงทะเบียนภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติลงทะเบียน ให้ผู้ประกอบการ ตัวแทนออกของ หรือตัวแทนสายเรือยื่นคําขอตามแบบคําขอเปลี่ยนแปลงทะเบียน หมายเลข 7 ณ หน่วยงานที่ได้ยื่นลงทะเบียนในครั้งแรก

 

วิธีการใช้งานระบบ FSW

 

เข้าสู่ระบบ FSW >>  https://fsw.fisheries.go.th/index.jsp