กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พระราชกำหนดการประมง

กฎกระทรวง

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ระเบียบกรมประมง

ประกาศกรมประมง

ประกาศกองฯ

 

นำเข้า

ส่งออก 

นำผ่าน

 

พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประกาศกรมปศุสัตว์

พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า

กฎกระทรวง

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พระราชบัญญัติศุลกากร

ประกาศกรมศุลกากร

พระราชบัญญัติอาหาร

                    ประกาศกระทรวงสาธารณสุข