ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการนำเข้าสินค้าและผลิตภัณฑ์ของไต้หวัน

 กลุ่มควบคุมการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ


ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการนำเข้าสินค้าและผลิตภัณฑ์ของไต้หวัน            ด้วยสำนักงานอาหารและยาของไต้หวัน (Taiwan Food and Drug Administration-Taiwan FDA) ได้ประกาศผ่านทางเว็ปไซต์ www.fda.gov.tw เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2564 ว่าประเทศไทยได้ผ่านการตรวจสอบระบบการแปรรูปสัตว์น้ำโดย Taiwan FDA แล้ว และแจ้งข้อกำหนดการนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ครอบคลุมสินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ พิกัด HS03, 1604 และ 1605 ว่าโรงงานผู้ผลิตและผู้ส่งออกที่ประสงค์จะนำเข้าสินค้ามายังไต้หวัน ต้องอยู่ในบัญชีรายชื่อ List of (Country) Fish and Seafood Establishments Approved for Export to Taiwan และ List of Additional New Exporters of Swamp Crab to Taiwan และในการผ่านพิธีตรวจสินค้าจะต้องระบุรหัสโรงงาน (Registration Number) โดยประกาศดังกล่าวมีผลบังคับใช้ทันที ทั้งนี้สามารถสืบค้นบัญชีรายชื่อได้ทาง https://www.fda.gov.tw/TC/siteContent.aspx?sid=11586 หรือ https://www.fisheries.go.th/quality/factories.php

          ในการนี้กลุ่มควบคุมการนำเข้าส่งออกสัตว์ น้ำขอประชาสัมพันธ์แจ้งให้ผู้ประกอบการส่งออกสินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำทราบข้อกำหนดดังกล่าว ทั้งนี้ หากผู้ประกอบการส่งออกประสงค์ขอขึ้นทะเบียนกับกรมประมง สามารถติดต่อขอขึ้นทะเบียนได้ที่

1. กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง เบอร์ติดต่อ 0 2558 0142-3

2. ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสมุทรสาคร เบอร์ติดต่อ 0 3441 0510-15

3. ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสุราษฎร์ธานี เบอร์ติดต่อ 0 7731 7028

4. ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสงขลา เบอร์ติดต่อ 0 7431 2037

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการขออนุญาตนำเข้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำตามมาตรา 92 แ...  662   ประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการขอแจ้งดำเนินการส่งออกสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ   504  ประชาสัมพันธ์ ประกาศกรมประมง เรื่องกำหนดเงื่อนไขการอนุญาตให้นำเข้าซากกุ้งทะเลจาก...  360  ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจการรับฟังความคิดเห็น ต่อพระราชกำหนดการประมง พ...  256  ประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการขออนุญาตส่งออกสัตว์หรือซากสัตว์ตามพระราชบัญัติโรคระบาดสั...  244  ประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการขออนุญาตนำเข้าสัตว์หรือซากสัตว์ตามพระราชบัญัติโรคระบาดสั...  233  กระบวนการนำเข้ากุ้งทะเลหรือซากกุ้งทะเลจากสาธารณรัฐเอกวาดอร์และสาธารณรัฐอินเดีย   160  บันทึกข้อตกลง (แก้ไขเพิ่มเติม) เรื่อง การควบคุมตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้า ส่งออ...  96  การขอใบอนุญาตในช่วงการปิดระบบ Fisheries Single Window ของกรมประมง    19


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มควบคุมการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ

     สถานที่ตั้ง : อาคารกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 (ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน)    fsw1900@hotmail.com   02-940-6818 ต่อ 0 หรือ103 ,02-579-3614-5 ต่อ 0 หรือ103, 02-562-0600 ต่อ 2107   แฟนเพจ