ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

 กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง

 ความพึงพอใจต่อศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง