ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

 กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง


 ความพึงพอใจต่อศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง

 อาคารปลอดประสพ ชั้น 7 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900    frasmfrdd@gmail.com   0 2940 6130-45 ต่อ 4713   0 2940 6148