บุคลากรกลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง
นายปวโรจน์ นรนาถตระกูล

หัวหน้ากลุ่ม
(นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ)
    


นางสาวอัญญานี แย้มรุ่งเรือง


(นักวิชาการประมงชำนาญการ)
    
นาย


(นักวิชาการประมงปฏิบัติการ)
    
นายสกล เผียะผาบรัตนะ


(นักวิชาการประมงปฏิบัติการ)
    
นางสาวธนวรรณ สมจิตร


(นักวิชาการประมงปฏิบัติการ)
    
นางสาวอรวรรณ ประเสริฐสุข


(นักวิชาการประมงปฏิบัติการ)
    


นางสาววราภรณ์ นอสิทธิ์


(นักวิชาการประมง)
    
นางสาวนรรัตน์ ชูขจร


(นักวิชาการประมง)
    
นายเกี่ยวพันธุ์ เจนการ


(นักวิชาการประมง)
    
นายณพัฒน์ บุญโชติ


(นักวิชาการประมง)
    
นางสาวสุรีย์ หาพรต


(เจ้าพนักงานธุรการ)
    
นางสาวเนตรนภา พิทักษ์หมู่


(นักวิชาการประมง)
    
นายเสกสรร สุวรรณภักดี

พนักงานผู้ช่วยประมง
    


นางสาวอัครยา แสงนรินทร์


(นักวิชาการประมง)
    
นายธนพงศ์ พิมทา


(นักวิชาการประมง)
    

Copyright © 2016-2019 กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง

 อาคารปลอดประสพ ชั้น 7 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900