บุคลากร กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง

นายปวโรจน์ นรนาถตระกูล

หัวหน้ากลุ่ม
(นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ)
    


นางทิวารัตน์ สินอนันต์


(นักวิชาการประมงชำนาญการ)
    


นายสกล เผียะผาบรัตนะ


(นักวิชาการประมงปฏิบัติการ)
    
นายทศพล แซ่เฮง


(นักวิชาการประมงปฏิบัติการ)
    
นางสาวอรวรรณ ประเสริฐสุข


(นักวิชาการประมงปฏิบัติการ)
    
นางสาวปวรัตน์ บัวโรย


(นักวิชาการประมงปฏิบัติการ)
    
นายวีระพล ฐิติพงศ์ตระกูล


(นักวิชาการประมงปฏิบัติการ)
    


นางสาวจุติมาฆ์ แจ้งใจบุญ


(นักวิชาการประมง)
    
นางสาวนรรัตน์ ชูขจร


(นักวิชาการประมง)
    
นายเกี่ยวพันธุ์ เจนการ


(นักวิชาการประมง)
    
นางสาวอัครยา แสงนริทร์


(นักวิชาการประมง)
    


นายณพัฒน์ บุญโชติ


(นักวิชาการประมง)
    
นางสาวดรัลพร สุรินธรรม


(นักวิชาการประมง จ้างเหมาบริการ)
    


นางสาวสุภาวดี พงษ์เจริญ


(เจ้าหน้าที่ธุรการ)
    
นางสาวปริชญา แตงอ่อน


(เจ้าหน้าที่ธุรการ)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง

 อาคารปลอดประสพ ชั้น 7 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900    frasmfrdd@gmail.com   0 2940 6130-45 ต่อ 4713   0 2940 6148