ประชุมเกี่ยวกับมาตรการอนุรักษ์และจัดการของ IOTC


ประชุมเกี่ยวกับมาตรการอนุรักษ์และจัดการของ IOTC 


ประชุมเพื่อพิจารณาประเด็นที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการอนุรักษ์และจัดการของ IOTC เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30-16.30 น ณ ห้องประชุมปลาทู ชั้น 7 อาคารปลอดประสพ กรมประมง