ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

 ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสุราษฎร์ธานี

 ความพึงพอใจต่อศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสุราษฎร์ธานี

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสุราษฎร์ธานี

 20/62  หมู่ 7  ตำบลท่าข้าม  อำเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84130