ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

 ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสุราษฎร์ธานี

 ความพึงพอใจต่อศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสุราษฎร์ธานี

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสุราษฎร์ธานี

 20/62  หมู่ 7  ตำบลท่าข้าม  อำเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84130      srt_center@dof.mail.go.th   0-7731-0728, 0-7731-0845   0-7731-0898