หน้าที่ความรับผิดชอบ 


  1. ศึกษา ค้นคว้า และวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาสุขอนามัยและความปลอดภัยของ อาหารในกระบวนการผลิตของสถานประกอบการ และพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้า ประมงให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
  2. ควบคุม ตรวจสอบ กำกับดูแลและให้การรับรองสุขอนามัยของสถานประกอบการ และ ความปลอดภัยของอาหารในกระบวนการผลิต ตลอดจนการจัดทําหลักฐานเพื่อการสืบค้นสินค้าประมง ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการประมง มาตรฐานสากล และข้อกําหนดของประเทศคู่ค้าควบคุม ตรวจสอบ กำกับดูแลและให้การรับรองสุขอนามัยของสถานประกอบการ และ ความปลอดภัยของอาหารในกระบวนการผลิต ตลอดจนการจัดทําหลักฐานเพื่อการสืบค้นสินค้าประมง ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการประมง มาตรฐานสากล และข้อกําหนดของประเทศคู่ค้า
  3. ควบคุม ตรวจสอบ กำกับดูแลและให้การรับรองคุณภาพละความปลอดภัยของสินค้าประมง ด้วยกระบวนการทางจุลินทรีย์ เคมี และกายภาพให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องควบคุม ตรวจสอบ กำกับดูแลและให้การรับรองคุณภาพละความปลอดภัยของสินค้าประมง ด้วยกระบวนการทางจุลินทรีย์ เคมี และกายภาพให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
  4. ตรวจสอบคุณภาพสัตว์น้ำที่ได้จากเพาะเลี้ยงและจากแหล่งน้ำธรรมชาติตรวจสอบคุณภาพสัตว์น้ำที่ได้จากเพาะเลี้ยงและจากแหล่งน้ำธรรมชาติ
  5. ให้บริการห้องปฏิบัติการด้านการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าประมง แก่กรมประมง และผู้ประกอบการผลิตสินค้าประมง รวมทั้งกํากับดูแลห้องปฏิบัติการของผู้ประกอบการผลิตสินค้าประมงให้บริการห้องปฏิบัติการด้านการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าประมง แก่กรมประมง และผู้ประกอบการผลิตสินค้าประมง รวมทั้งกํากับดูแลห้องปฏิบัติการของผู้ประกอบการผลิตสินค้าประมง
  6. จัดทําและรักษาระบบการตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลจัดทําและรักษาระบบการตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
  7. ให้บริการทางวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี และให้คําปรึกษาแนะนํา ด้านการตรวจสอบและการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าประมงให้บริการทางวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี และให้คําปรึกษาแนะนํา ด้านการตรวจสอบและการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าประมง
  8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย