บุคลากร ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสุราษฎร์ธานี
นางธีรยา สรรพวรพงษ์

นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร
    


นางประทุมวัลย์ เจริญพร

นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร
(ชำนาญการพิเศษ)
    


นายสันติสุข ไทยปาล

นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร
(ชำนาญการ)
    


นายณัฏฐ์ เพิ่มพูลสมบัติ

นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร
(ปฏิบัติการ)
    
นางสาวกนกภรณ์ ชูขวัญชาญณรงค์

นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร
(ปฏิบัติการ)
    
นางสาวอังคณา จุลนวล

นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร
(ปฏิบัติการ)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสุราษฎร์ธานี

 20/62  หมู่ 7  ตำบลท่าข้าม  อำเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84130