บุคลากร ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสุราษฎร์ธานี




นางธีรยา สรรพวรพงษ์

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสุราษฎร์ธานี
    


นางประทุมวัลย์ เจริญพร

นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร
(ชำนาญการพิเศษ)
    


นายสันติสุข ไทยปาล

นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร
(ชำนาญการ)
    


นางสาวอังคณา จุลนวล

นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร
(ปฏิบัติการ)
    
นางสาวกนกภรณ์ ชูขวัญชาญณรงค์

นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร
(ปฏิบัติการ)
    
นางสาวอรวรรณ กาญจนะ

นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร
(ปฏิบัติการ)
    








นางธีรยา สรรพวรพงษ์
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสุราษฎร์ธานี

 

 

นางสาวอังคณา  จุลนวล
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

 

นางอุบลรัตน์  แป๊ะอุ้ย
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

นางสาวอรุณี  คำสุข
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

 นางวิภาวัน  มาละวะ
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

นางสาวจารุวรรณ  แก้ววิเชียร
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นายวิชัย  มาละวะ
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์

         

นางสาวนิรษา  เกตกรณ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายทวีศักดิ์  แท่นเพชร
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายจำรัส  แซ่โค้ว
พนักงานห้องทดลอง

นายชวน  ห้วยจันทร์หอม
พนักงานห้องทดลอง

นายชื่น คงทอง
งานรักษาความปลอดภัย

 

 

 นางสาวดาริญ  ชูขวัญชาญณรงค์
หัวหน้าฝ่ายตรวจรับรองโรงงาน

 

นางสาวอรวรรณ  กาญจนะ
นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารปฏิบัติการ

 

นางสาวดลฤดี  อาจเอี่ยม
นักวิชาการประมง
 

นางสาวจุฑามาศ  จันทร์บ่อน้อย
นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร

นางสาวจุฑารัตน์  ทิมบัว
นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร

นางสาวทศพร  ไชยรัตน์
นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร

นางสาวกนกวรรณ  ปรีชามารถ
นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร

         

นางสาวรตวรรณ  พรหมรักษ์
นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร

นาวสาวฐิติมา  นิ่มน้อย
นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร

นางสาวสิริรัตน์  รื่นรวย
นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร

นางสาวโสภิญา ขับกล่อม
นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร

นางสาวกชมน  จินตนชูติกร
นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร

         

นางสาวอทิตยา  สุวรรมณี
นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร

       

 

 

นางประทุมวัลย์  เจริญพร
หัวหน้าฝ่ายตรวจวิเคราะห์ทางเคมี

 

นางกาญจนา  ล่าสกุล
นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร

นางสาวเรณู  พุทธรัตน์
นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร

นางวิมล  แสงอุทัศน์
นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร

นางธัญพร  วิชัยดิษฐ์
นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร

นางสาวสุพรรณี สีดุกา
นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร

         

นางสาวนันท์ทิชา  เอียดจงดี
นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร

นายวิสุทธิ์  จีนชูแก้ว
เจ้าหน้าที่ประมง

     

 

 

นางสาวอังคณา  จุลนวล
หัวหน้าฝ่ายตรวจวิเคราะห์ทางจุลินทรีย์

 

นางรุ่งทิพย์  บุษบรรรณ
นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร

นางสาววาสนา  ซังขาว
นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร

นางสาวธวัลรัตน์   ทาทอง
นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร

นางลภัสรดา  รสทิพย์
นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร

นายสุธิชัย  นิ่มรักษ์
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์

         

นางสรวง  เทพพิพิธ
เจ้าพนักงานประมง

นางสาวพจน์จนีนาถ  เพชรไชย
พนักงานห้องทดลอง

นายธรรมรงค์  สัมฤทธิ์ดี
พนักงานห้องทดลอง

นางสุปรียา  จรูญรักษ์
พนักงานห้องทดลอง

 

 

 

นายสันติสุข  ไทยปาล
หัวหน้าฝ่ายตรวจวิเคราะห์ทางกายภาพ

 

นางทรงศรี  พรหมแท่น
นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร

นายสายัณห์  ทองเกิด
เจ้าพนักงานประมง

นางสาวอรษา  ขุนทอง
เจ้าหน้าที่ประมง

นางสาวขวัญฤทัย  อินวรรณะ
เจ้าหน้าที่ประมง

นางแสงเดือน  แป้นปลื้ม
พนักงานห้องทดลอง

         

นางสุธิสา นุชคุ้ม
พนักงานห้องทดลอง

นายสิทธิพร  รัตนา
พนักงานห้องทดลอง

     

 

    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสุราษฎร์ธานี

 20/62  หมู่ 7  ตำบลท่าข้าม  อำเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84130      srt_center@dof.mail.go.th   0-7731-0728, 0-7731-0845   0-7731-0898