ทำเนียบผู้บริหาร 


รายนามผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ฯ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

 

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

ปีที่ดำรงตำแหน่ง

1. นายสมพงษ์ คูประมงตรักษ์ หัวหน้าศูนย์ควบคุมตรวจสอบสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ สุราษฎร์ธานี 2534 - 2536
     
     

2. นายสุนทร คำสุข

   
หัวหน้าศูนย์ควบคุมตรวจสอบสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ สุราษฎร์ธานี 2536 – 2545
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ สุราษฎร์ธานี 2545 - 2550
   
   
   
   
   
     
     

3. นางสาวมณีย์ กรรณรงค์

   
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสุราษฎร์ธานี 2550 - เม.ย. 2562
   
   
   
   
   
   
     
     
4. นางธีรยา สรรพวรพงษ์      
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสุราษฎร์ธานี เม.ย. 2562  - ปัจจุบัน