บทความสำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ว่าที่ร.ต.เจนณรงค์ กรดแก้ว ประมงอำเภอเดชอุดมรับผิดชอบงานด้านประมงอำเภอทุ่งศรีอุดม  เกษตรตำบลกุดเรือ  และผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ตำบลกุดเรือ  ร่วมกันดำเนินการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาเสริมทางเลือกอาชีพด้านการประมง หมู่ที่ 5 ตำบลกุดเรืออำเภอทุ่งศรีอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวบุญเลี้ยง ทองหุล ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ร่วมกับนายเชิงปราชญ์ ศรีอุไร นักวิชาการประมง และนายปรีเนี้ยม แสนทวีสุข เจ้าพนักงานประมง เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 4 อุบลราชธานี ดำเนินการเยี่ยมเยียมตรวจติดตามฟาร์มเพาะพันธุ์และอนุบาล จำนวน 9 ฟาร์ม ในเขตพื้นที่ ม.1 ม.3 และม.8 ต.สว่าง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี เพื่อตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง กิจกรรมตรวจประเมินฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำมาตรฐานระดับ Safety Lavel พร้อมทั้งลงพื้นที่แนะนำ ส่งเสริมฟาร์มเจ.พี.ฟาร์ม ในการปรับปรุงพัฒนาฟาร์มเลี้ยง/อนุบาลลูกปลาให้เหมาะสมต่อการขอตรวจประเมินรับมาตราฐานการปฏิบัติการทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (GAP)

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 นาวสาวศิริรัตน์ อุทัยวัฒน์ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน พร้อมด้วยว่าที่ ร.ต.วุฒิชาติ เชื้อชม เจ้าพนักงานประมง ลงพื้นที่ดำเนินงานดังนี้
1.ติดตามและเก็บแบบปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ข้อมูลรายได้ -หนี้สิน ปี 2564 ในพื้นที่ ม.1,2,3,4,6 ต.หนองแสงใหญ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี
2.ชี้แจงแนวทาง การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ทบ.1 และตรวจสอบเอกสารหลักฐานเกษตรกรที่ประสงค์ยื่นใบคำขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ในพื้นที่ ม.1 ต.หนองแสงใหญ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี
3.ติดต่อประสานงานวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากปลาบ้านด่าน ใหม่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี เพื่อเข้าเรียนและซ้อมเพื่อ live ขายของกับ SODA ผ่าน application Zoom ทุกวันพุธ ของสัปดาห์ เพื่อเป็นช่องทางขยายโอกาสกระจายสินค้า

"วิถีน้ำ วิถีคน วิถีชุมชนคนแดงหม้อวันอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ ประจำปี 2564"
วันนที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 07.00 น. สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี โดยนายศุภกิตติ์ ใสกระจ่าง ประมงจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานสังกัดกรมประมงจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับองค์กรบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ อำเภอเขื่องใน สถานศึกษาในพื้นที่ วัดบ้านแดงหม้อ 
จัดงานวันอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ ประจำปี 2564 ณ เเม่น้ำชีบริเวณเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำบ้านแดงหม้อ ตำบลแดงหม้อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีกิจกรรมทำบุญตักบาตร บวชปลาสืบชะตาสัตว์น้ำ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 50,000 ตัว การแข่งขันชกมวยทะเล การแข่งขันตีโป่ง การแข่งขันหว่านแหบก และจัดนิทรรศการเครื่องมือประมงที่ผิดกฏหมาย ปล่อยปลาอย่างไรให้ถูกต้องและได้บุญ
โดยได้รับเกียรติจากนายสันติพงษ์ สมศรี นายอำเภอเขื่องใน เป็นประธานในงาน
สำหรับพันธุ์สัตว์น้ำที่นำมาปล่อยได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอุบลราชธานี และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอำนาจเจริญ

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวกานต์รวี รักผล ประมงอำเภอสิรินธร  ร่วมเป็นเกียรติ และ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 นายทองพูล แสนทวีสุข ผู้ใหญ่บ้านโชครังสรรค์  ณ ศาลาประชาคมบ้านโชครังสรรค์  หมู่ที่ 13 ตำบลคันไร่  อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวบุญเลี้ยง ทองหุล ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรรายนายสงวน จบศรี ม.2 ต.บุ่งมะแลง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี (ศพก.เครือข่ายด้านการประมง) พบว่า ได้ดำเนินการทยอยจับปลาที่เลี้ยงในบ่อดินซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกรมประมงและเกษตรกรจัดซื้อเพิ่มเติมขึ้นมาแปรรูปเข้าร่วมโครงการ 1 อำเภอ 1 อาชีพ กลุ่มการทำผลิตภัณฑ์ปลานิล ซึ่งได้รับการสนับสนุนโครงการจากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอสว่างวีระวงศ์

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวบุญเลี้ยง ทองหุล ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาเสริมทางเลือกอาชีพด้านการประมง : การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน ของเกษตรกรในเขตพื้นที่อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี จำนวน 3 รายดังนี้
1. รายนายสงวน จบศรี ม.2 ต.บุ่งมะแลง
2. รายนางสาวดาวเรือง บัวใหญ่ ม.5 ต.แก่งโดม 
3. รายนายนพดล โชคนัก ม.3 ต.สว่าง

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 นายศุภวัฒน์ เที่ยงผดุง ประมงอำเภอศรีเมืองใหม่ ร่วมกับนายเชิงปราชญ์ ศรีอุไร นักวิชาการประมง และนายปรีเนี้ยม แสนทวีสุข เจ้าพนักงานประมง จากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 4 อุบลราชธานี ดำเนินโครงการตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมงกิจกรรมตรวจประเมินฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำมาตรฐานระดับ Safety Lavel ในเขตพื้นที่อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 .10.00.น.นายบัญญัติ ไฝ่จิต ประมงอำเภอพิบูลมังสาหารร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ1ตำบล1กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ระดับอำเภอ อ.ตาลสุม ครั้งที่1/2564 ณ.อาคารเอนกประสงค์สำนักงานเกษตรอำเภอตาลสุม โดยมีนายสุพร หมายเจริญ นายอำเภอตาลสุมเป็นประธานการประชุม

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ว่าที่ร.ต.เจนณงค์  กรดแก้ว ประมงอำเภอเดชอุดมลงพื้นที่ ติดตามเก็บข้อมูลผลผลิตโครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน ในพื้นที่หมู่10 ตำบลท่าโพธิ์ศรี อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเป็นการแนะนำการเลี้ยงปลานิลแปลงเพศของเกษตรกรในบ่อดิน 

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. นางสาวกานต์รวี รักผล ประมงอำเภอสิรินธร ร่วมกับนายประสิทธิ์ ส่งสุข หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง และคณะ หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนสิรินธร กองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร องค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ กำนันตำบลฝางคำ ผู้ใหญ่บ้านคำก้อม หมู่ที่ 1 ผู้ใหญ่บ้านคำกลาง หมู่ที่ 4 ตำบลฝางคำ อำเภอสิรินธร ร่วมจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของประชาชนการกำหนดเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 พื้นที่อ่างเก็บน้ำเขื่อนสิรินธร บริเวณหน้าวัดเจริญทัศน์และหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนสิรินธร โดยที่ประชุมมีมติให้เป็นเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ ต่อไป

วันที่8 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวศิริรัตน์ อุทัยวัฒน์ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน พร้อมด้วยว่าที่ ร.ต.วุฒิชาติ เชื้อชม เจ้าพนักงานประมง ลงพื้นที่ หมู่ที่ 1,2,3,6,8 ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม เพื่อดำเนินงานตามโครงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ปี 2564ทั้งด้วยวิธีสัมภาษณ์ตามแบบปรับปรุงในรูปแบบ hard copy และการบันทึกข้อมูบผ่าน url link บน smart phoneช

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 นายศุภวัฒน์ เที่ยงผดุง ประมงอำเภอศรีเมืองใหม่ ดำเนินการสำรวจตลาดสินค้าสัตว์น้ำจากการจับจากแหล่งน้ำธรรมชาติ และสอบถามข้อมูลปริมาณน้ำโขง ในเขตพื้นที่ บ้านดงนา ม.5 ต.หนามแท่ง อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี พบว่า จากการสอบถามพ่อค้าจำหน่ายปลาและเป็นชาวประมงที่จับปลาในแม่น้ำโขง ได้ให้ข้อมูลว่าปริมาณน้ำโขงเดือนกุมภาพันธ์ มีปริมาณน้อยกว่าปีที่แล้ว แต่ชาวประมงก็ยังทำการประมงในแม่น้ำโขงได้ ส่วนมากปลาที่จับได้จะเป็นปลากาดำ ปลาสะงัว ปลาตะเพียน

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 
นายศุภวัฒน์ เที่ยงผดุง ประมงอำเภอศรีเมืองใหม่  ดำเนินการติดตามโครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีประจำปีงบประมาณ 2564 กิจกรรมการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ ในพื้นที่อำเภอศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี จำนวน 2 โรงเรียน ประกอบด้วย 
1.โรงเรียนบ้านดงนา ม.4 ต.หนามแท่ง พบว่า โรงเรียนได้ดำเนินการจับปลาดุกในเดือนมกราคมมาแปรรูปเป็นอาหารกลางวันให้เด็กรับประทานแล้ว จำนวน 17 กิโลกรัม พร้อมทั้งให้คำแนะนำให้เปลี่ยนถ่ายน้ำในบ่อเลี้ยงปลา และกำจัดผักตบชวาให้มีปริมาณน้อยลง
2. โรงเรียนบ้านโหง่นขาม หมู่ 5 ตำบลหนามแท่ง พบว่า เดือนมกราคมโรงเรียนยังไม่มีการจับปลาขึ้นมาใช้ประโยชน์

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 นายศุภวัฒน์ เที่ยงผดุง ประมงอำเภอศรีเมืองใหม่ ร่วมงานศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ในการนี้ได้นำเอกสารเผยแพร่การเลี้ยงปลาไปมอบให้กับผู้ที่สนใจภายในงาน ณ โรงเรียนบ้านโหง่นขาม หมู่ที่ 4 ตำบลหนามแท่ง อำเภอศรีเมืองใหม่ โดยมีนายสรชาย ครองยุทธ นายอำเภอศรีเมืองใหม่เป็นประธาน

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวกานต์รวี รักผล ประมงอำเภอสิรินธร  ร่วมจับรางวัล และร่วมเป็นเกียรติในพิธีจับรางวัลออมทรัพย์ทวีโชค ครั้งที่ 2/2563 ซึ่งมีมูลค่ารางวัล 15.2 ล้านบาท จัดโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมช้างน้อยเขื่อนสิรินธร เขื่อนสิรินธร อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
          โดยมีนายสนอง มะลัยขวัญ นายอำเภอสิรินธร เป็นประธาน

วันที่ 5 กุมพาพันธ์ 2564.นายบัญญัติ ไฝ่จิต ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร ออกติดตามประเมินผลโครงการส่งเสริมอาชีพด้านประมง การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน ม.7.ต.นาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี จากลงพื้นที่พบปลามีการเจริญเติบโตดี เกษตรกรทยอยจับขึ้นมาบริโถคในครัวเรือนและส่วนหนึ่งขายให้แก่ชุมชนต่อไป 

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวบุญเลี้ยง ทองหุล ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน และติดต่อสอบถามข้อมูลการผลิตสัตว์น้ำ ปีพ.ศ. 2563 ของฟาร์ม ศรีตะวันฟาร์มปลา ม.1 ต.สว่าง และฟาร์ม เจ พี ฟาร์ม ม.3 ต.สว่าง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 นายศุภวัฒน์ เที่ยงผดุง ประมงอำเภอศรีเมืองใหม่ ติดตามเก็บผลผลิตโครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน ในพื้นที่ตำบลดอนใหญ่ อำเภอศรีเมืองใหม่ เพื่อติดตามผลผลิตที่ได้จากการเลี้ยงปลานิลในบ่อดิน 

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 นายประสิทธิ์ ส่งสุข หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ร่วมประชุมการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2564 และป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm2.5 ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายวิรุจ วิชัยบุญ เป็นประธาน

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 นายธงชัย  ชาตำแย ประมงอำเภอม่วงสามสิบ ติดตามเก็บผลผลิตโครงการ Zoning by Agri Map ปี 63 และโครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน เกษตรกร ต.เหล่าเสือโก้ก อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี 

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 25 64 นายบัญญัติ ไฝ่จิต ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร ออกติดตามโครงการเสริมทางอาชีพด้านประมง การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน ม.8,15 ต.ไร่ใต้ อ.พิบูลมังสาหาร     จากการลงพื้นพบปลามีการเจริญเติบโตดีเกษตรกรทยอยจับขึ้นมาบริโภคในครัวเรือนและส่วนหนึ่งขายให้แก่ชุมชน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ต่อไป 

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 นายศุภวัฒน์ เที่ยงผดุง ประมงอำเภอศรีเมืองใหม่ พร้อมด้วยนายอุดร โคตะ ประมงอาสา ร่วมปรึกษาหารือแนวทางกับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่ เกี่ยวกับการจัดการฝึกอบรมการเพาะและขยายพันธุ์ปลาให้กับผู้สนใจในเขตตำบลดอนใหญ่ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 นายศุภกิตติ์ ใสกระจ่าง ประมงจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 นายวิทยา โกษาผล ประมงอำเภอเขื่องใน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่บ้านศรีบัว ตำบลสร้างถ่อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี  ดำเนินการเก็บข้อมูล และตัวอย่างสัตวน้ำ ต่ออายุใบรัรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำขั้นปลอดภัย (SL) จำนวน 8 ราย  มอบใบรับรองมาตรฐานฟาร์ม GAP จำนวน 1 ราย และติดตามผลการเลี้ยงปลานิลแปลงเพศโครงการฟื้นฟูฯ ตามลำดับวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 นายวิทยา โกษาผล ประมงอำเภอเขื่องใน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่บ้านศรีบัว ตำบลสร้างถ่อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี  ดำเนินการเก็บข้อมูล และตัวอย่างสัตวน้ำ ต่ออายุใบรัรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำขั้นปลอดภัย (SL) จำนวน 8 ราย  มอบใบรับรองมาตรฐานฟาร์ม GAP จำนวน 1 ราย และติดตามผลการเลี้ยงปลานิลแปลงเพศโครงการฟื้นฟูฯ ตามลำดับ

วันนี้ (4 กุมภาพันธ์ 2564) เวลา 09.00 น. นายประสิทธิ์ ส่งสุข หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง พร้อมด้วยเจ้าหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ ZOOM  ในการประชุมติดตามโครงการธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม) ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมทางไกลดังกล่าว

วันที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น นายศุภวัฒน์ เที่ยงผดุง ประมงอำเภอศรีเมืองใหม่ เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย แพทย์สารวัตรกำนัน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564  ณ หอประชุมอำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
         โดยมีนายสรชาย ครองยุทธ นายอำเภอศรีเมืองใหม่ เป็นประธาน
         ซึ่งในวันนี้สำนักงานประมงอำเภอศรีเมืองใหม่ ได้ประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านการประมง เพื่อให้ผู้นำชุมชนประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบดังนี้ 
     1.แนวทางการปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในช่วงฤดูแล้ง
     2.พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 มาตรา 63 ห้ามมิให้ผู้ใดติดตั้ง วาง หรือสร้างเครื่องมือที่เป็นตาข่าย (วางข่ายขวางตลอดทั้งลำน้ำ) อันเป็นการกั้นทางเดินสัตว์น้ำฯ
     3.ห้ามใช้เครื่องมืออวนหรือข่ายซึ่งใช้ประกอบกับเครื่องมือกระทุ้งน้ำ ทำการประมงในที่จับสัตว์น้ำประเภทที่สาธารณประโยชน์บริเวณแม่น้ำ ลำคลอง หนอง บึง อ่างเก็บน้ำ หรือลำน้ำสาขา ของที่จับสัตว์น้ำดังกล่าว
     4.การปรับปรุงข้อมูลทะเบียนรายชื่อแหล่งน้ำและข้อมูลชาวประมง
     5.การปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ(บุคคลธรรมดา)..

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น นางสาวพิทยารัตน์  สุวะมาตย์  ประมงอำเภอน้ำยืน เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย แพทย์สารวัตรกำนัน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ครั้งที่ 2/2564 ณ หอประชุมอำเภอน้ำยืน และ จังหวัดอุบลราชธานี
         โดยมีนายอานนท์  หนุนชู ปลัดอาวุโส รักษาราชการแทนนายอำเภอน้ำยืน เป็นประธานที่ประชุม      
        ประมงอำเภอได้ประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านการประมง เพื่อให้ผู้นำชุมชนประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่ได้รับทราบและถือปฎิบัติ ดังนี้
     1.แนวทางการปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในช่วงฤดูแล้ง
     2.พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 มาตรา 63 ห้ามมิให้ผู้ใดติดตั้ง วาง หรือสร้างเครื่องมือที่เป็นตาข่าย (วางข่ายขวางตลอดทั้งลำน้ำ) อันเป็นการกั้นทางเดินสัตว์น้ำฯ
     3.ห้ามใช้เครื่องมืออวนหรือข่ายซึ่งใช้ประกอบกับเครื่องมือกระทุ้งน้ำ ทำการประมงในที่จับสัตว์น้ำประเภทที่สาธารณประโยชน์บริเวณแม่น้ำ ลำคลอง หนอง บึง อ่างเก็บน้ำ หรือลำน้ำสาขา ของที่จับสัตว์น้ำดังกล่าว
     4.การปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ(บุคคลธรรมดา)
     5.การขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1)และการขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมงในแหล่งน้ำสาธารณะ (ทบ.3.)

วันที่ 3  กุมภาพันธ์ 2564 นายประชุม ดวนใหญ่ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง พร้อมด้วยนางสาววิภา กาญจนารักษ์ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง และเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ลงพื้นอำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินงานตามโครงการดังนี้
(1)ดำเนินการสำรวจข้อมูลตามโครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร (รายได้- หนี้สิน) ปีงบประมาณ 2564 ในพื้นที่หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7,9 ตำบลหนองแสงใหญ่ หมู่ที่ 1,4,5,11 ตำบลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 
(2)ดำเนินงานตามกิจกรรมขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ทบ.1 โดยเข้าชี้แจงรายละเอียดการหลักเกณฑ์การยื่นแบบคำขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ(ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะ เลี้ยงสัตว์น้ำและผู้ประกอบการด้านการประมง พ.ศ. 2556 ตลอดจนการประขาสัมพันธ์ และส่งมอบบัตรทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแก่เกษตรกรในพื้นที่ 
(3)ดำเนินงานตามโครงการสำรวจสถิติการจับสัตว์น้ำจืดในธรรมชาติ ประจำปี 2564
(4)ดำเนินงานตามโครงการศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เพื่อจัดทำแผนการพัฒนาศูนย์ศพก.หลักประจำอำเภอโขงเจียม ประจำปี 2564

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564
นายประจักษ์ แสนภักดี ประมงอำเภอวารินชำราบ ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลผลผลิตสัตว์น้ำที่ได้จากการเพาะเลี้ยงและจากแหล่งน้ำธรรมชาติ ณ.ตลาดสดเทศบาลเมืองวารินชำราบ (ตลาดการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน) อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยเน้นสำรวจอาหารทะเล พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์มาตรการควบคุมโรคโควิท-19 ปัจจุบันยอดการจำหน่ายอาหารทะเลเริ่มเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากผู้บริโภคเริ่มมีเข้าใจ และมั่นใจในมาตรการของกรมประมง ว่าอาหารทะเลไม่ติดเชื้อโควิด-19 และเน้นบริโภคสุก

  •  บทความ
  •  Hit 20 อันดับ
  • การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (4,317)  ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ ร่วมกิจกรรม ลงแหจับปลา ณ หนองใหญ่ บ้านนากระแซง หมู่ 13 ต.นากระแซง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 .. (2,253) เกษตรทฤษฎีใหม่และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง.. (2,204) นายสัมฤทธิ์ ขำพลับ ประมงอำเภอนาจะหลวย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรเพาะพันธุ์ปลานิลและเลี้ยงปลานิลในกระชัง.. (1,427) โครงการสัมมาอาชีพและโครงการพัฒนาอาชีพตามพระราชดำริ งานของพ่อสานต่องานของแม่ให้กับบ้านสมพรรัตน์ ส่งเสริมอาชีพ โดยประมงส่งเสริมอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้.. (1,330) นางเสาวณี แสนโคก ประมงอำเภอเขื่องในร่วมเป็นเกียรติและให้ความรู้ในงานวันอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ ประจำปี 2560 ณ เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ เเม่น้ำชีบริเวณ.. (1,210) วันที่ 22 มีนาคม 2560 นางอัจฉราภรณ์ อมรสิน ประมงอำเภอน้ำยืน ลงพื้นที่ตรวจติดตามและตรวจเยี่ยมเกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ .. (1,197) วันนี้ ( 31 มีนาคม 2560 ) เวลา 07.45 น. นางเพชรรัตน์ สมเสนาะ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานราชการ สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราช.. (1,193) วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 นายสุนทร รุ่งเรือง ประมงอำเภอโพธิ์ไทร ร่วมอบรมเกษตรกร หลักสูตร การเลี้ยงปลาแบบผสมผสาน.. (1,173) แบนเนอร์.. (1,132) ประมงอำเภอสิรินธร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฟาร์มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงหอยปัง หอยขม หอยเชอรี่ เลี้ยงปลา และเลี้ยงปูนา ในพื้นที่อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี .. (1,125) คู่มือการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1).. (1,115) วันที่ 22 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายศุภวัฒน์ เที่ยงผดุง ประมงอำเภอดอนมดแดง ร่วมงานโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสง.. (1,101) นายประจักษ์  แสนภักดี ประมงอำเภอตระการพืชผล เข้าเยี่ยมชมฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช ในเขตพื้นที่ตำบลคอนสาย อำเภอตระการพืชผล.. (1,083) นายวิทยา โกษาผล ประมงอำเภอเขื่องในมอบสิ่งของแก่ศูนย์อำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยบ้านกอก และลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิ.. (1,056) สำรวจพื้นที่ประเมินแหล่งน้ำ โครงการธนาคารผลผลิตการเกษตรด้านประมง.. (1,044) วันที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 น. นายประเสริฐ มั่นศิริ ประมงจังหวัดอุบลราชธานี และคณะ พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐ ปราชญ์เกษตร เอกชน และสถาบันการศึกษา ปร.. (1,033) ประมงอำเภอเดชอุดม ร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่และโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ประจำปีงบประมาณ 2560.. (1,011) "รักษ์น้ำของพระราชา รักษ์ปลาของพ่อ" .. (996) กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมงประจำปีงบประมาณ 2560 .. (991)