บทความสำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 นางสาวพิทยารัตน์  สุวะมาตย์ ประมงอำเภอเดชอุดม  ส่งมอบพันธุ์ปลาตะเพียนขาวให้เกษตรกรจำนวน 5 รายๆละ 1000 ตัว,อาหารปลากินพืช รายละ 2 กระสอบ และแผ่นป้ายความรู้ จำนวน 1 แผ่น ให้แก่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านการประมง(เครือข่ายด้านการประมง)  อำเภอเดชอุดม ปี 2560-2562  ณ ที่ว่าการอำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 22 พฤษภาคม 63 สำนักงานประมงอำเภอบุณฑริก รับผิดชอบงานด้านประมงอำเภอทุ่งศรีอุดม    ส่งมอบพันธุ์ปลาตะเพียนขาวจำนวน 10 รายๆ ละ 1000 ตัว และอาหารปลา รายละ 2 กระสอบ ให้แก่เกษตรกรศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านการประมง(เครือข่ายด้านการประมง) อำเภอบุณฑริกและอำเภอทุ่งศรีอุดม ปี 2560-2562  ณ ที่ว่าการอำเภอท่งศรีอุดมและสำนักงานประมงอำเภอบุณฑริก

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 17.00น. สำนักงานประมงอำเภอสิรินธร โดยนางสาวกานต์รวี รักผล ประมงอำเภอสิรินธร เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ดอกสวยงามบริเวณถนนด้านหน้าพัทยาน้อย ร่วมกับส่วนราชการ นำโดยนายสนอง  มะลัยขวัญ นายอำเภอสิรินธร

วันที่ 21 พ.ค 63  นางสาวกานต์รวี รักผล ประมงอำเภอสิรินธร ร่วมกับกองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร มอบกระชังบก เพื่อเลี้ยงปลาดุกในกระชังบก ให้กับชุมชนรอบเขื่อนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 (COVID-19)  ตามแผนฟื้นฟูสู้โควิด-19 อำเภอสิรินธร จำนวน 90 ครัวเรือนโดยมี นายสนอง มะลัยขวัญ นายอำเภอสิรินธร เป็นประธาน

วันที่ 22 พฤษภาคม 63 นางสาวปวริศา บุตรนามท้าว ประมงอำเภอตระการพืชผล 
มอบพันธุ์ปลาตะเพียนขาวจำนวน 5 รายๆ ละ 1000 ตัว รวมทั้งสิ้น 5000 ตัว และอาหารปลา รายละ 2 กระสอบ รวมทั้งสิ้น 10 กระสอบ ให้แก่ เกษตรกรศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านการประมง(เครือข่ายด้านการประมง) อำเภอตระการพืชผล  ปี 2560-2562  ณ สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 22 พฤษภาคม 63 นางสาวกานต์รวี รักผล ประมงอำเภอสิรินธร มอบพันธุ์ปลาตะเพียนขาวจำนวน 5 รายๆ ละ 1000 ตัว รวมทั้งสิ้น 5000 ตัว และอาหารปลา รายละ 2 กระสอบ รวมทั้งสิ้น 10 กระสอบ ให้แก่เกษตรกรศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านการประมง(เครือข่ายด้านการประมง) อำเภอสิรินธร ปี 2560-2562  ณ ศพก.เครือข่ายด้านการประมง นางอรุณรัตน์ จำปาเทพ ต.คันไร่ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 นายวิทยา โกษาผล ประมงอำเภอเขื่องใน  ตั้งศูนย์รับเรื่องอุทธรณ์เยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรฯ สามารถตรวจสอบสิทธิ์ หากไม่ได้รับสิทธิ์สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ค 63 ถึง 5 มิ.ย 63 ณ สำนักงานประมงอำเภอเขื่องใน โทรฯ 065-7172705

วันที่ 21 พฤษภาคม 63 นายศุภวัฒน์ เที่ยงผดุง ประมงอำเภอดอนมดแดง ดูแลงานด้านประมงอำเภอตาลสุม เยี่ยมเยียนเกษตรกรศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านการประมง(เครือข่ายด้านการประมง) อำเภอตาลสุม รายนายสมบัติ พร้อมสุขวั

วันที่ 21 พฤษภาคม 63 นายศุภวัฒน์ เที่ยงผดุง ประมงอำเภอดอนมดแดง ดูแลงานด้านประมงอำเภอตาลสุม มอบพันธุ์ปลาตะเพียนขาว อาหารปลากินพืช เอกสารเผยแพร่ด้านการประมง ให้แก่เกษตรกรศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านการประมง(เครือข่ายด้านการประมง) อำเภอตาลสุม ปี 2560-2562  จำนวน 5 รายๆละ 1000 ตัว รวม 5000 ตัว อาหารปลารายละ 2 กระสอบ รวมทั้งสิ้น 10 กระสอบ

วันที่ 21 พฤษภาคม 63 นายศุภวัฒน์ เที่ยงผดุง ประมงอำเภอดอนมดแดง มอบพันธุ์ปลาตะเพียนขาว ให้แก่เกษตรกรศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านการประมง(เครือข่ายด้านการประมง) อำเภอดอนมดแดง ปี 2560-2562  จำนวน 5 รายๆละ 1000 ตัว รวมทั้งสิ้น 5000 ตัว

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 นางสาวกานต์รวี รักผล ประมงอำเภอสิรินธร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฟาร์มคุณวรพร เลขไวฑูรย์ เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงหอยปัง หอยขม หอยเชอรี่ เลี้ยงปลา และเลี้ยงปูนา  บ้านช่องเม็ก ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 สำนักงานประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร ได้ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายจากประมงจังหวัดอุบลราชธานี เปิดศูนย์รับเรื่องอุทธรณ์เยียวยาเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 (COVID-19) ณ.สำนักงานประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร ตั้งแต่ วันที่ 20 พ.ค-5มิ.ย.2563 เวลา 08.30-16.30  โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ

วันที่21 พฤษภาคม 2563 น.ส.ปวริศา  บุตรนาท้าว ประมงอำเภอตระการพืชผล มอบหมายให้นายต่อลาบ วงค์คำผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ต.เซเป็ด รับพันธุ์ปลาน้ำจืด จำนวน 50,000 ตัว จากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด เขต4 อุบลราชธานี(ดอนมดแดง) เพื่อนำมาปล่อยลงแหล่งน้ำชุมชน และแหล่งน้ำของโรงเรียน เพื่อสร้างแหล่งอาหารโปรตีนให้แก่เด็กนักเรียน และราษฎรในพื้นที่ จำนวน 2 แห่ง ดังนี้
1.สระโรงเรียนบ้านเสาธงใหญ่ เนื้อที่ 4 ไร่ หมู่ที่ 6 ตำบลเซเป็ด อำเภอตระการพืชผล
 2.หนองมะเขือ พื้นที่จำนวน 5 ไร่ 
หมู่ที่ 6 ต.เซเป็ด อ.ตระการพืชผล

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 15.30 น. นายศุภกิตติ์  ใสกระจ่าง ประมงจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายประสิทธิ์ ส่งสุข หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง และคณะ ร่วมติดตามการดำเนินงานโครงการฟาร์มตัวอย่าง ต้านภัยโควิด 19 โคก หนอง นา โมเดล และดูสถานที่บริเวณจัดงานพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในวันที่ 3 มิถุนายน 2563 ณ ศูนย์ศิลปาชีพบ้านยางน้อย ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการตรวจติดตามความก้าวหน้าของโครงการดังกล่าว

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 นายประจักษ์ แสนภักดี ประมงอำเภอวารินชำราบ มอบปัจจัยการผลิตแก่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ศูนย์เครือข่ายด้านประมง ปี 2560-2562 จำนวน 5 ราย ประกอบด้วยปลาตะเพียน 1000 ตัว และอาหารปลากินพืช 2 กระสอบ/ราย

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 นายบัญญัติไฝ่จิต ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร มอบให้คณะกรรมการแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านโพธิ์สุวรรณ ม.7 ต.นาโพธิ์ อ.พิบูลมังสาหาร รับพันธุ์ปลาตะเพียน จำนวน 50,000 ตัว จากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด เขต4 อุบลราชธานี มาปล่อยลงแหล่งน้ำชุมชนเพื่อสร้างแหล่งอาหารโปรตีนให้กับชุมชนต่อไป

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 นายบัญญัติ ไฝ่จิต ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร มอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรอำเภอพิบูลมังสาหารที่เข้าร่วมโครงการศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ศูนย์เครื่อข่ายด้านประมง ปี 2560-2562 จำนวน 5 ราย มอบปลาตะเพียนรายละ1000ตัว อาหารปลากินพืช 2 กระสอบ.ณ.สนง.เกษตรอำเภอพิบูลมังสาหาร

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 นายวิทยา โกษาผล ประมงอำเภอเขื่องใน มอบปัจจัยการผลิตแก่ ศพก เครือข่ายด้านประมง อำเภอเหล่าเสือโก้ก ปี 2560 จำนวน 3 ราย ปี 2561 จำนวน 1 ราย และ ปี 2562 จำนวน 1 ราย 

21 พฤษภาคม 63 นางสาวปวริศา  บุตรนามท้าว ประมงอำเภอตระการพืชผลได้ลงพื้นที่ตำบลคำเจริญ เพื่อตรวจติดตามแสงทองฟาร์ม ของนายแสงทอง  มูลมี ซึ่งเป็นฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำขนาดใหญ่ และได้รับผลกระทบจากโรคระบาดไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) จากการตรวจสอบในฐานข้อมูลพบว่าเกษตรกร ขึ้นทะเบียนด้านประมงเรียบร้อยแล้วและมีชื่ออยู่ในระบบ

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 นางสาวปวริศา บุตรนามท้าว ประมงอำเภอตระการพืชผลได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ การเลี้ยงกุ้งก้ามแดง ของ นายสมใจ  วงษ์ด้วง หมู่ที่ 12 บ้านนาเจริญ ตำบลโคกจาน ได้ให้คำแนะนำการปฏิบัติเกี่ยวกับสัตวผ์น้ำควบคุม และให้เกษตรเพิ่มความสูงของที่กั้นกันกุ้งหลุดลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ
และรับแบบคำขอจดแจ้งเพื่อจัดส่งให้สำนักงานประมงจังหวัดต่อไป

21พฤษภาคม 63 สำนักงานประมงอำเภอตระการพืชผลได้ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายจากท่านประมงจังหวัดอุบลราชธานี เปิดศูนย์รับเรื่องอุทธรณ์เยียวยาเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID - 19) ณ สำนักงานประมงอำเภอตระการพืชผลตั้งแต่วันที่ 20 พ.ค.2563- วันที่ 5 มิ.ย.2563 เวลา08.30-16.30น.  โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ 

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 นายภราดร เอียดแก้ว ประมงอำเภอเมืองอุบลฯ รับผิดชอบงานด้านประมงอำเภอศรีเมืองใหม่ มอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการศูนย์เรียนรู้เพิ่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ศูนย์เครือข่ายด้านการประมง ปี 2560-2562 จำนวน 5 ราย มอบปลาตะเพียน รายละ 1000 ตัวและ อาหารปลา รายละ 2 กระสอบ ณ ศาลากลางบ้าน ม.2  ต.ดอนใหญ่ อ. ศรีเมืองใหม่

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 นาวสาวหรรษา  ชิตกุล ประมงอำเภอโพธิ์ไทร มอบปัจจัยการผลิต  ให้แก่เกษตรกรโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรประจำปีงบประมาณ 2563 ศูนย์เครือข่ายด้านการประมง ปี 2560-2562 ประกอบด้วยปลาตะเพียนจำนวน 1,000 ตัว/ศูนย์ฯ อาหารปลากินพืช 2 กระสอบ/ศูนย์ฯ เอกสารเผยแพร่ด้านการประมง และแผ่นป้ายความรู้ประจำศูนย์ฯเรื่องอาหารปลากินพืช ในพื้นที่อำเภอโพธิ์ไทรและอำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี รวมทั้งสิ้น 10 ศูนย์ฯ

21 พฤษภาคม 2563 สำนักงานประมงอำเภอบุณฑริก โดย ว่าที่ร้อยตรีเจนณรงค์ กรดแก้ว ได้ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายจากท่านประมงจังหวัดอุบลราชธานี เปิดศูนย์รับเรื่องอุทธรณ์เยียวยาเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID - 19) ณ สำนักงานประมงอำเภอบุณฑริก  ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ค.2563- วันที่ 5 มิ.ย.2563 เวลา08.30-16.30น.  โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.30 น. นายประสิทธิ์ ส่งสุข หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง และนายสุวิทย์ พัชนี นักวิชาการประมง สังกัด สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมวันปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563 จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อสร้างอาหารให้ชุมชน ลดมลพิษ ผลิตออกซิเจน ณ บริเวณป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงภูหล่น บ้านนาหว้า ต.นาเลิน อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี โดยมีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563  นางสาวกานต์รวี รักผล ประมงอำเภอสิรินธร ได้ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายจากท่านประมงจังหวัดอุบลราชธานี เปิดศูนย์รับเรื่องอุทธรณ์เยียวยาเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 (COVID - 19) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ สำนักงานประมงอำเภอสิรินธร เริ่มตั้งแต่วันที่ 20 พ.ค.- วันที่ 5 มิ.ย.2563  เวลา 08.30-16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 สำนักงานประมงอำเภอเดชอุดม ได้ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายจากท่านประมงจังหวัดอุบลราชธานี เปิดศูนย์รับเรื่องอุทธรณ์เยียวยาเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID - 19) ณ สำนักงานประมงอำเภอเดชอุดม เจ้าหน้าที่รับเรื่อง ฯ  นางสาวพิทยารัตน์  สุวะมาตย์ ประมงอำเภอเดชอุดม ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ค.- วันที่ 5 มิ.ย.2563  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 สำนักงานประมงอำเภอม่วงสามสิบ ได้ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี เปิดศูนย์รับเรื่องอุทธรณ์เยียวยาเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID - 19) ณ สำนักงานประมงอำเภอม่วงสามสิบ เจ้าหน้าที่รับเรื่อง ฯ นายธงชัย  ชาตำแย ประมงอำเภอม่วงสามสิบ

21 พฤษภาคม 2563 นายธงชัย ชาตำแย ประมงอำเภอม่วงสามสิบ ดำเนินการมอบปัจจัยการผลิตโครงการศูนย์เรียนรู้ฯเครือข่ายด้านประมง ประจำปี 2560 - 2562 จำนวน 5 ศูนย์ โดยกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพประมง สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ปัจจัยการผลิตที่มอบประกอบด้วย พันธุ์ปลาตะเพียนขาว จำนวน 5,000 ตัว อาหารปลากินพืช จำนวน 10 กระสอบ

21 พฤษภาคม  2563 นายธงชัย ชาตำแย ประมงอำเภอม่วงสามสิบ ได้รับพันธ์ุปลากินพืชจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอุบลราชธานี จำนวน 50 ถุง เพื่อปล่อย ณ หนองฮาง พื้นที่ 70 ไร่ ม.1 บ้านหนองช้างน้อย ต.หนองช้างใหญ่ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี

  •  บทความ
  •  Hit 20 อันดับ
  • การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (3,448)  ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ ร่วมกิจกรรม ลงแหจับปลา ณ หนองใหญ่ บ้านนากระแซง หมู่ 13 ต.นากระแซง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 .. (1,923) เกษตรทฤษฎีใหม่และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง.. (1,754) นายสัมฤทธิ์ ขำพลับ ประมงอำเภอนาจะหลวย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรเพาะพันธุ์ปลานิลและเลี้ยงปลานิลในกระชัง.. (1,077) โครงการสัมมาอาชีพและโครงการพัฒนาอาชีพตามพระราชดำริ งานของพ่อสานต่องานของแม่ให้กับบ้านสมพรรัตน์ ส่งเสริมอาชีพ โดยประมงส่งเสริมอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้.. (1,069) วันที่ 22 มีนาคม 2560 นางอัจฉราภรณ์ อมรสิน ประมงอำเภอน้ำยืน ลงพื้นที่ตรวจติดตามและตรวจเยี่ยมเกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ .. (981) วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 นายสุนทร รุ่งเรือง ประมงอำเภอโพธิ์ไทร ร่วมอบรมเกษตรกร หลักสูตร การเลี้ยงปลาแบบผสมผสาน.. (945) วันนี้ ( 31 มีนาคม 2560 ) เวลา 07.45 น. นางเพชรรัตน์ สมเสนาะ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานราชการ สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราช.. (937) นางเสาวณี แสนโคก ประมงอำเภอเขื่องในร่วมเป็นเกียรติและให้ความรู้ในงานวันอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ ประจำปี 2560 ณ เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ เเม่น้ำชีบริเวณ.. (921) แบนเนอร์.. (879) วันที่ 22 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายศุภวัฒน์ เที่ยงผดุง ประมงอำเภอดอนมดแดง ร่วมงานโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสง.. (877) นายประจักษ์  แสนภักดี ประมงอำเภอตระการพืชผล เข้าเยี่ยมชมฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช ในเขตพื้นที่ตำบลคอนสาย อำเภอตระการพืชผล.. (845) นายวิทยา โกษาผล ประมงอำเภอเขื่องในมอบสิ่งของแก่ศูนย์อำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยบ้านกอก และลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิ.. (830) สำรวจพื้นที่ประเมินแหล่งน้ำ โครงการธนาคารผลผลิตการเกษตรด้านประมง.. (807) วันที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 น. นายประเสริฐ มั่นศิริ ประมงจังหวัดอุบลราชธานี และคณะ พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐ ปราชญ์เกษตร เอกชน และสถาบันการศึกษา ปร.. (791) ปฏิบัติงานมอบสมุดบันทึกการตรวจเยี่ยมเกษตรกรและติดตามสถานที่ดำเนินงานของเกษตรกรกลุ่มความพร้อมมากตามโครงการ ๕ ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง.. (778) กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมงประจำปีงบประมาณ 2560 .. (772) "รักษ์น้ำของพระราชา รักษ์ปลาของพ่อ" .. (768) การอบรมหลักสูตรการใช้งานระบบภูมิสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการประมงผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในระบบขึ้นทะเบียเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (735) ประมงอำเภอเดชอุดม ร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่และโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ประจำปีงบประมาณ 2560.. (724)