ฐานข้อมูลด้านประมงของหวัดนนทบุรี สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี


จำนวนแปลงใหญ่ (2560-2563) ของจังหวัดนนทบุรี 


ปริมาณผลผลิตจากการประมง (ในรอบปี 2561) ของจังหวัดนนทบุรี 


จำนวนประมงอาสา (ทั้งหมด & ช่วยปฏิบัติงาน) ของจังหวัดนนทบุรี 


จำนวนศูนย์เรียนรู้ฯ (หลัก & เครือข่าย) ของจังหวัดนนทบุรี 


ชนิดสัตว์น้ำที่สำคัญของจังหวัดนนทบุรี 


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ผู้เลี้ยงหรือครอบครองปลาช่อนอเมซอน ต้องแจ้งการครอบครองตามมาตรา 19 วรรคหนึ่ง แห่ง...  180   การส่งมอบปัจจัยการผลิตให้เกษตรกรในโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (ปลาดุก/กบ...  163  ข้อต้องปฏิบัติในการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงจระเข้   121  (อ.บางบัวทอง) การประชาสัมพันธ์และตรวจติดตามเครื่องมือการทำการประมงที่ผิดกฏหมาย   80  การมอบปัจจัยการผลิตโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่และ ศพก.   76  (อ.บางกรวย) ตรวจสอบบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำและให้คำแนะนำการเลี้ยงสัตว์น้ำกับเกษตรกร   74  (อ.บางใหญ่) การรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ GAP และประชาสัมพันธ์ระบบ Fisheries...  73  ระบบสืบค้นหมายเลขไมโครชิปปลาตะพัดที่ได้มาจากการนำเข้า และเพาะพันธุ์ได้ในประเทศไท...  73  (อ.บางกรวย) ต่ออายุ GAP ของเกษตรจำนวน 18 ราย   71  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   69