ติดต่อเรา 


สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี
เลขที่ ๒ ถนนแผ่นดินทอง ๓ 
ตำบลตลาด อำเภอเมืองจันทบุรี
จังหวัดจันทบุรี ๒๒๐๐๐
โทรศัพท์ ๐-๓๙๓๒-๗๐๓๕
โทรสาร ๐-๓๙๓๑-๑๕๑๕
e-mail : fpo-junburi@dof.in.th 
             fishry-chan@hotmail.com
Web Site : http://www4.fisheries.go.th/fpo-junburi
Facebook : http://www.facebook.com/fishry.chan