ระบบงานออนไลน์สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี

ระบบออกหนังสือคนประจำเรือสำหรับแรงงานต่างด้าว

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

โครงการลดใช้พลังงานในภาคราชการ

ระบบบำเหน็จบำนาญ/ระบบบำเหน็จค้ำประกัน 

ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการด้านการประมงผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

Combating IUU Fishing
ระบบข้อมูลและการสร้างเครือข่ายข้อมูลทำการประมงของเรือไทย กรมประมง

Fisheries Single Window
ระบบเชื่อมโยงคำขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ต
กรมประมง

  •  บทความ
  •  Hit 20 อันดับ
  • ติดต่อเรา.. (3,525)  LBIS (Fisheries Map).. (2,271) โครงสร้างบริหาร/อำนาจหน้าที่ภายในสนง.ประมงจังหวัดจันทบุรี.. (1,472) ประวัติความเป็นมาและที่ตั้ง.. (1,450) โครงสร้างสำนักงานประมงจังหวัด ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ พ.ศ.2559.. (1,406) การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1).. (1,347) วิสัยทัศน์ พันธกิจ.. (1,267) 5 – 29 ก.พ. 2563 กรมประมงเปิดขอใบอนุญาตทำประมง เตือนเรือประมงพาณิชย์รักษาสิทธิ ยื่นเรื่องก่อนขึ้นรอบการทำประมงใหม่ (2563 - 2564).. (1,260) มอบปัจจัยการผลิต(พันธุ์ปลา+อาหารปลา)ศูนย์หลัก/เกษตรกรเครือข่าย ศพก.10 แห่ง จ.จันทบุรี.. (1,064) ระบบงานสถิติประมงพาณิชย์.. (1,045) ประกาศกรมประมง ณ วันที่ 14 มิ.ย.2560 เรื่อง กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมฯ ต้องปฏิบัติ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560.. (869) พัฒนาแปลงเรียนรู้ด้านประมงร่วมกับเกษตรกรต้นแบบ ศพก. อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี.. (808) ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม (กุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช Procambarus clarkii หรือ Cherax spp.) ต้องปฏิบัต.. (761) ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็น .. (755) กรมประมงเปิดขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และ เมียนมา อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ระหว่างวันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2560.. (746) การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2).. (739) ทำเนียบผู้ดำรงตำแหน่งประมงจังหวัดจันทบุรี.. (725) การต่ออายุทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1).. (700) สรุปเครื่องมือทำการประมงพาณิชย์ที่จะขอรับอนุญาตใช้ทำการประมง รอบปี2561-2562.. (688) การขอหนังสือรับรองเป็นผู้มีสิทธิออกหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำสวยงามเพื่อการส่งออก.. (681)